One Photos - CnyC8MtpykzMEtBbCiSW7Khwj.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 : ހއ. އުތީމުގައި ބޭއްވި ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ezOA94bLmrixce8cXFS0DZtfs.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 : ހއ. އުތީމުގައި ބޭއްވި ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - RffWK67tYcbRUutI82iiyyXv2.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 : ހއ. އުތީމުގައި ބޭއްވި ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Fx1UYiJP0V33obt9sUgRR8AP0.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 : ހއ. އުތީމުގައި ބޭއްވި ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - JRfSZ0EqTdwqBUMYZ2FkFWjD7.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 : ހއ. އުތީމުގައި ބޭއްވި ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - y0BgdldXH7ewYe4bfrU9pmEmH.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 : ހއ. އުތީމުގައި ބޭއްވި ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - vSQjD7vOmWSI5F0W8Zg0jj5tG.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 : ހއ. އުތީމުގައި ބޭއްވި ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ONtqjhWizS0A5IRXHc9QrCHUY.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 : ހއ. އުތީމުގައި ބޭއްވި ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 4zhfrw5nvBllfeykHzNg4hs9w.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 : ހއ. އުތީމުގައި ބޭއްވި ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް