One Photos - SkKnDnT7C1Fa2r8jHTwHThhov.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ވަޑައިގަތުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - a9IPsr7j9nZ2Ki0kgQ0Bu0owO.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ވަޑައިގަތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - LBVju7uIVlElaNDzQal1gar6y.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - T5IiEJxx1KL0u9QcjYQtYfaI4.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ZBAu6JoYzgs0zxeCS3vubJ3Bo.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - MvKpVCiArwIaDbcO59c5LCnHf.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - VHJUsixmlzrFfktUmTRVAiwNe.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - yr72rszvZqR8lfH10fg7UpJsV.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 2S1iH6S0gKjCwT5tWHdc7KON7.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - fWIadQALc3ZVstO92nyJ9oVs2.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 4vdz0xShEmXGEcdXN6tLHamVJ.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 5eD5NehMVjWLybFluuECxQI7G.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 9aNXR92okSBav406g8S9AeAvK.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - V2RMCHfZGTqCtFyQUNCTDXgcb.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - y7ZIXS7GyWulKCqiZX8GCVkQe.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - FeJ8jyKgwhtY1Pdurt6bZt2aN.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - hpWhmmqRTvN9itco5u7s37ZdC.jpg
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހއ. އުތީމު، ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް