One Photos - Yyq0Mn7BBXdviIEy7h0SnQd9M.JPG
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ޕީއެސްއެމްގެ ކުރީގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރު އަހުމަދު ފަޒީލް، ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tGo9DP20VCmo5l1eCOIaBwDWq.JPG
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރުގެ ނައިބު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދުދީދީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - HaQUeNO9rLdMvTFaVVUNHe9Vy.JPG
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zY6zBaogBVfnIM3o4FL4Bntrq.JPG
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ޕީއެސްއެމްގެ ކުރީގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރު އަހުމަދު ފަޒީލް، ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1oTzpgGllzwIFAglqcNDkawIF.JPG
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، ޕީއެސްއެމްގެ ކުރީގެ ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރު އަހުމަދު ފަޒީލް، ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MbZwZqSd514BY7AuGNbTuIEbH.JPG
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - gwPaXP7tvPOIdBQL1qdRXG7dJ.JPG
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކެޔޮދޫ ދާއިރާ މެންބަރު ހުސައިން ގާސިމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zB1qhsvSXKYwnlEVaxT8G9IQG.JPG
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ތޮއްޑޫ ދާއިރާ މެންބަރު ހަސަން ޝިޔާން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން