One Photos - aU0oLVkXQWiweJTACxQdiWDNC.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެޕާޓީގެ ރައީސް ނާޒިމް އާއި ނައިބު ރައީސް ރިޔާޒް ވަޑައިގަންނަވަނީ ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - sqpW8ikmaeva6bpsyfQ7MMDEw.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފައްޓަވައިދެއްވުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - d7IqMAcsjCJDa6YhUiHaHE5iF.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފައްޓަވައިދެއްވުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9PTTF68oaxXoenf4OMPTlBVJW.JPG
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީގެ ގައުމީ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - h2drHXXMAuRBUZL9kLjxGdlj0.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wGLxIFbDzabA7GEKiIwpHaypx.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yKjfAPFmGzNvIH4EDtiaIO1AZ.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zgsHVVSV9r91W5c7u6KVLOs3I.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - bcG0KPuO7LlnNGBR5HRPudJsf.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CiVAU9OAIVpNpQyIo8bWicL7n.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Ox988XXRYCtoqvJTiO2uy4cGZ.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Jzj9mrbBbmqgwA62ZC0VEqdUB.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - So82kXJzSKlj1mxaqx4ieepVC.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fWhC7JEVGEqautTUd8HtllmuS.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zL9XO8UAA00dClqSTmwlVygWN.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - xjHChvIRhzWfGaEvR2HKblQe8.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - op6oRldfvNz8hcdypfZvDQapu.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފައްޓަވައިދެއްވުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - HgBkvYrUWfAGWapl4dvXHmfJ8.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފައްޓަވައިދެއްވުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު، ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - XP8c8ULqGwLodBT3wBQRjf8oc.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފައްޓަވައިދެއްވުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު، ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7VQmRTQ4vxCq5cHc3to4vEJlk.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފައްޓަވައިދެއްވުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު، ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - x7cjYtY1UCONuhSuGsSVb15NQ.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފައްޓަވައިދެއްވުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ވިންގުގެ ލީޑަރު، ދުންޔާ މައުމޫން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zb3bpD6IQb90CoTwJWZDwqUyA.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3WJKKV79JIc3CIC3QSm9OwijN.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - f3I9Bc2d1ntxtujSTVvBO9Vjt.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - TZd2e6XAelLnwLCNCB7EFFVbP.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wOlL96Und2vtfSMm5JD0oBgN7.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފައްޓަވައިދެއްވުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީގެ އެއް ނައިބުރައީސް ޝިދާތާ ޝަރީފް ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WqJG2lsAEvHgL7JbyxFJYBkJN.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3KwOP4c6exNndw3KiHoXmaYA2.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފައްޓަވައިދެއްވުގެ ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ އެއް ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު --- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - WjdmHaJStnPNuklLyDRoRrTgW.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - e0pUVbJ3rmpWeqVmz52xeDyHK.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފައްޓަވައިދެއްވުގެ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ވިންގުގެ ލީޑަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 1OdS5dashk3DQezHnPoOuGxRe.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022، މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ގައުމީ ޖަލްސާ "ދަ ނެޝަނަލްސް ކޮންވެންޝަން 2022" ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން