One Photos - DPJRI7Dq8P5kgNTCQodrKFhq3.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - mfBoqO3e2I2fkbM05rH8rt1pJ.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގައި ޕްރިންސް ހެރީ އަނބިކަނބަލުން ޕްރިންސެސް މޭގަން އާއި ކިންގް ޗާލްސް ތިންވަނައިގެ އަނބިކަނބަލުން ކެމީލާ--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - 63aHeIxZEpPrBShblogYbtrSJ.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - ymbLlAlZ04n79XTrxP1i8TKQE.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - JUYEGZikanLfd8bnnhfvUPR47.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - LNpKPtV6VDILwDp5Z2mpRaQMS.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގައި ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ އަނބިކަނބަލުން ޕްރިންސެސް ކޭޓް--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - 8LtkFjjwed3Q5NhEmTbeQF4N2.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - XHzc9R87JnojZADUVPUFlPnwb.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - fH6Rn8NahslOeZuCbxcruBOrH.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - In3XE7LIdqdmR5oYGDaWuQ5Bp.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - zhJNk65S0SSSt7xo1bu4fx2gP.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - ijBRRumtCSTwYJ5Cen631xOpr.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - uXzY6ohKIqpsdVurUbZ8XbHai.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - jIuB20EbYTwcZiSD9sjpoKPfS.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - 2GkXTLwaqi0Puu3S2hlmY7Rms.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - 7LfKnvLcj67tSQwuaT5ti2xRm.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - mzAeqYrpD0PmuRYH9qVU2yRTT.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގައި ތެރެއިން--- ފޮޓޯ/ ބީބީސީ
One Photos - OqbGq2AFC2caAlmIUaLwTdlzC.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގައި ކިންގް ޗާލްސް ތިންވަނަ--- ފޮޓޯ: ބީބީސީ
One Photos - v2uX0t8SqsGtgxfeO4tVNEyX7.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން--- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - bo1pZdeYx82ye3Xi6wYuPaWM6.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގައި ކިންގް ޗާލްސް ތިންވަނަ --- ފޮޓޯ: އެސޯސިއޭޓް ޕްރެސް
One Photos - yRLGz5EqBYkmLnw73mS7bhp7C.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - fRLqjDbnlbLO1rsGdhrYuvUQF.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - tJq59P5LRTKukMQbgOdTgwWT1.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގައި ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ޕްރިންސް ހެރީ --- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖް
One Photos - bwCnirwA3qN8aVjVJ9WjsTSIp.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - FAdpIKsFgZsP6jpXR4e2ROhzX.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އޭޕީ
One Photos - YCBlREkLp8fsfixKGBeIkOTBz.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ސަންދޯކު--- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - FcnrTLZEWp1IM7vmzFfcm5feS.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - 5xJVuVLwoMwrS8d1CHxaKPgMO.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - fmnxq0zVylLuhgfCaeAuUrmct.jpg
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: އިންގްލެންޑް، އިނގިރޭސި ރާނީ ދެވަނައިގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖް