One Photos - OdRhj7fLQyuW35QiicymzRcYZ.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން: އެތަނަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ ނޫވިލު ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - L4BnmMoGAcQnWBBzp916gdUq4.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން: އެތަނަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ ނޫވިލު ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CbsuYtZFs4ctXiF2vtlHHoXyG.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުގައި ހުންނަ ޓީއެމްއޭގެ ޗެކިން ކައުންޓަރު: އަންނަ ހަފުތާގައި އެ ޓާމިނަލް އެއްކޮށް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެންނަން ވަނީ ނިންމާފައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mHrd1ihnK9gdIVjRrvEHsRjEA.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން: އެތަނަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ ނޫވިލު ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - O6Wp3BiTltZLXdEPcPMdDEeKn.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޑޮކުގައި ބޯޓުތަކެއް އަޅާފައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - u8PcQJl0opZ48bynFo2Lii3Ui.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ބިޒްނަސް ލައުންޖުގެ ނަންބޯޑު: އެތަނުގައި އެމްއޭސީއެލް ބިޒްނަސް ލައުންޖަކާއި އާއްމު ލައުންޖެއް ހުރޭ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - azty5ptRuYcEwLWnZCqnMImr4.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MVZO8rKtY89CW3ip5Hqh3ctz6.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - prDLgYhERi4Q3ISIk8sFP3nj3.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JspQFh0jCMqJtHEiV15eG7MgZ.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުމަށްފަހު އެމްއޭސީއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ތޯހާ މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Fb5Awed4HalpAX6bt4Xzdclqz.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 470KDGF8O1fb83GiFbPLCql20.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - bPrh1L9ZpvZRYbZBDXnaVb7qC.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VkBY80qqHM0Sm2rQR8HgwYMAD.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޑޮކުގައި ބޯޓުތަކެއް އަޅާފައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - G1FC9XP5Nsbxc87UT5TymBJ18.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޑޮކުގައި ބޯޓެއް އަޅާފައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - engGU8EELahQcHdw9E2AEKT7E.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޑޮކުގައި ބޯޓެއް އަޅާފައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ST0TyOpqnsGeQyWna9Q1bTSJd.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Z8CKzYlEJ5dv8TTH2jwid1uOU.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Ih1CbLmIZYTr7QgU71GrivMTp.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އާންމު ލައުންޖުގައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fZKaeQgoeUvXA0ZLjPGOqCK9H.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އާންމު ލައުންޖުގައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - spknVrsrvRUy3AvpRwvtQnEUm.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ޑޮކް ސަރަހައްދު ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - TlWaLt5amXp1qmCGSwiKStpN6.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޑޮކުގައި ބޯޓެއް އަޅާފައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - djf5Lg1Z4vZewmeGMugWSIf0J.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޑޮކުގައި ބޯޓެއް އަޅާފައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yN25Ou7jq1QkFVvujIVLPijad.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން: ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - q3gMqPDN00RlX1F2yRNiFFARu.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޑޮކުގައި ބޯޓުތަކެއް އަޅާފައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - gj82gG2RctgFE89MIN56Rp0Ky.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޑޮކުގައި ބޯޓުތަކެއް އަޅާފައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZBjQbNxWphhTsx9w6zJnldtZu.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޑޮކުގައި ބޯޓުތަކެއް އަޅާފައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mJS2EaAuQ3pY9DTadhDZWjYBH.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހޭންގަރު: ފްލައިޓުތަކުގެ މެއިންޓެނެންސްއަށް އެތަންވެސް ދަނީ ބޭނުންކުރަމުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - a4NTEzMq6BkQYdFilhI3WGnyN.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އާންމު ލައުންޖުގައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tDfNnKlqspG7ZBUuYEfh31Mvn.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އާންމު ލައުންޖުގައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - d8512oZSt9awzCLLOexYzUpPA.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - RM9WRXKn5zaFQt9P2EQ3Wcm9r.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގައި ހަދާފައިވާ ދޮވެމި ފިހާރަ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mQ1auvd51S5LgxJO8ARRVUibq.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - P7Z7JP5uGbflfYHmb0eHTbF1M.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގައި ހަދާފައިވާ ރިސޯޓެއްގެ ލައުންޖެއްގެ ތެރެ: ރިސޯޓުތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ލައުންޖުތައް ހިމަނައިގެން ހަ ލައުންޖެއް މިހާރު ވަނީ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެސްފައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PgsqTqcgeypCNvXbKfpy0hzuz.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގައި ހަދާފައިވާ ރިސޯޓެއްގެ ލައުންޖެއްގެ ތެރެ: ރިސޯޓުތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ލައުންޖުތައް ހިމަނައިގެން ހަ ލައުންޖެއް މިހާރު ވަނީ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެސްފައި ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3aaAseojrS2ONCNlG8RRMMXQv.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - bVajNR8CcbzuvPL7pc5N3b1Mw.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ އެރައިވަލް ގޭޓް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yuHfVKUVprhh1rMQW71ain9ev.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YWojCAbk53HmAZIo3lOi6aceT.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މޫދަށް ބޯޓެއް ތިރިކުރަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ml3DwW61JOh3avl4b6SzXEH7K.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - HrRIsyccUNnaT4uVRXbgZmC2Q.JPG
07 ޖުލައި 2022، ވީއައިއޭގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން