One Photos - saRJZHI6pb79pqN2j56WtVbJB.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - gZTOddPiWRktqqxmuyhsATuSw.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PxI0FABGMLfu43l2wS3sRywYu.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pQIMcW5MIBc4jmE1csu5Z64zy.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2C7aIieQNyv5vGRAhk8KBty9z.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Lk5HwAZZLSPFHnmaCG9Ns4ACY.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vCTm01y45fl6RlAKwSDYpJKdy.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވަނީ--- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - cEFirGxwB3lhuuHfcFAqXq0IL.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒްއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hy98IRKno888nAVWBEvDwf5Ja.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާއި ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒާއެކު--- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - bBgUxgrZmocSFKXEIfO8hiXfl.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާއި ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒާއެކު--- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YK6tGV3BTyHiTJaHWTFWuAVfd.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުން --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - S3wczYIxCdAS9epicxnciYXd8.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pMXWHP43mcbhNzZ8Av1vBV7fH.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުން --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - H8D9pSm8mydfD3OilK5l2JRGO.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާއި ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒާއެކު--- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fODRmXcndYEFPi7kCYmJn9yuq.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާއި ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒާއެކު--- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8TLg1wOAJflQclYKkKzTetSuP.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދިދަ ނަންގަވަނީ--- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4jPIF8LDbT98z1hNPSo7YN3g7.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދިދަ ނަންގަވަނީ--- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pn9U76RCgx2j6eiThw2LR63kv.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދިދަ ނަންގަވަނީ--- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - p2TUgVCQHXoSkr2ikGjvOMzz3.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައެއް މެމްބަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - OjGsCGLcsqWO9gIhFISUGEsV4.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައެއް މެމްބަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - G5JqwTpmaChpqdVu0fxkyWi7l.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައެއް މެމްބަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - eEv2P6stCNCXARgkRaDC8XjFo.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wcmK5kyNeKQlSdVsMg6Gdo6DU.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VybpobaVWrT4ccDREldY6Vua3.JPG
16 ޖޫން 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީއަށް 17 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ ޔޫސުފް ސޮފްވާން