One Photos - 3tlpnfq8xHnMRjBoHXlMA5tYq.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - j9oEMKr1OMDAYLkmUqLpS4fwt.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - FbRI8GztyFiwbLANKDc1nqGCU.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - vqgNdZJjjmUgE2gYUXM4x2Cjp.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - HNA3PNouP72AoqVvQ5Du5u5Ao.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - vWMtasALmuSWiNUPDjFeAtYSj.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - oG7SNUDTfmVAiVrBa5uVV2T5c.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - oC82AOHZe1vpZ39ugX6lvAYDW.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - cKZBxSCQx5CVOtf49bE2Im44O.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - xIewiSWsZHgYbATTOMmSvKccI.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - C0RvnRybV08DzP9CXvqP2LUjV.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 7VGe9cY2JddDTbxT9I6qqB7mM.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - wezce4HunPgnuJa2GpEoUx5X0.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - PJSnVSvU4l63QONkdp1WNPVgB.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - cOy2lrX5N8g5XQ110Xy3Sbv3C.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - xlJOhqZeHliaxNEuELiXV0BvN.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - msDr9whqx459eGTF8jyTlLhfB.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - mJb5qsewYOnTpruCzDOJKhcUH.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގެންނެވުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - p2WsLzHnwjXzFK34PFqIGdzg4.jpg
17 ޖޫން 2022: ށ. ފުނަދޫ، ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގެންނެވުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް