One Photos - lpSNHg8hxQeBvNcSk46uYnAnM.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - O4MwIIqQAUHiLVTXhUzawQecx.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - I62JMfwLnOz7s2x0m52xC8NFO.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވަޑައިގަންނަވަނީ ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - pEt7JzmtY6kKvnR47HzMV4TWz.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވަޑައިގަންނަވަނީ ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - BUzr0lOV8Ckn88iP8nGimuwVU.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - NDFTrsZf9tOtIQ7SSYHnRR8LC.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - fA2xs4M2RG3jxp8OgidXDekdj.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަޑައިގަތުން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - IVg90HcqL3HFHx9BML02ATjy0.JPG
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Zb5P6JwjWHCDw6fTBJFyYhYpI.JPG
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - sxtl4Kr0Gumd6lzhHcgiqrb54.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - nnu5GGFV153VsEUEvsi5L1sIB.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - BxaWVVFzEKHyiTRYgE0Wvq4iN.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ރައީސް ސޯލިހު ވަޑައިގަތުން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Yi69cUUxcaOwp5ySUXLGyfx7h.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - KaOAmwfFIYTOehFVy37sJwk5R.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - N48pInoQ8jN3L67wTDGW6hgXr.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - VmX1MFkYC7HuKaLdjDxINP3GB.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - zCbOcts76UFFJMS37Jjf6lxVw.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - iUD2B18W74Vbzg2Hg7jFFnxXI.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - eQXaE0jXnYqQLIs6mDnVaBWUG.jpg
15 ޖޫން 2022، ހުޅުމާލެ ފޭސް 2، ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ބަސް ދަތުރުތައް އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ރައީސް ސޯލިހު، އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހެއިލް އަހުމަދާ ސަލާން ކުރައްވަނީ ---- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް