One Photos - HIeVFNO555X4GlF5EDOqBTcR9.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލްގެ އޮރެކަލް ކްލައުޑް އީއާރުޕީ ސިސްޓަމް ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - eHBmXVWe8euxLfjNoe4RsE5xk.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލްގެ އޮރެކަލް ކްލައުޑް އީއާރުޕީ ސިސްޓަމް ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - t9WR0qDsKTSuav4qmq7oTVMul.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލްގެ އޮރެކަލް ކްލައުޑް އީއާރުޕީ ސިސްޓަމް ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - C1gUBuKOERQfJDEKvy0giytE1.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ އާއި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - SUBABSCDfYEC0HCAVccvo2oc6.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7V6MZFQRZqSsplfA7kVbZAW9D.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ އެމްޑީ އާދަމް މުހަމްމަދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7OibDL89zO8DjqAU3nMdFPy7E.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - krUW9yGD2sCDae0CYPdAEapTH.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - IpVlvuKKW6POHO6wMENmg3QsB.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ އެމްޑީ އާދަމް މުހަމްމަދު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jVW4pvv9AfHWVvomzq6oBB9Yo.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - J2dwtSB7FvsSuppuTVNrDXBKu.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iu4nZ3N7JMC0sYOLIZpqpppwn.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - uDbMWkON8uxmEDr5UU9WePyVe.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yyikqGwTT90QSyIErhDOEL4rT.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nL5y9BfHj9R2sU5Ld0Cobgo3K.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - QhYrxTCaG0Twne2Nc8CYhNan4.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3VsQDTvRGJL6moZYZjx085UT2.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 12quQn9pE96f6hShPzPAIydgw.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MpZJvuc5xPbxreqztPwJ4U8Wv.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iTYHqp0H3nzyL09czll4m0SRf.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - LhzFqhtNYF5e8JFXbr96TdlOX.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - i0zkG0LBbBMkWxgfZJv37Q7f8.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ehSQKJ373UMDtZUNSEEQAbqec.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4lvYZi1GIwWy8NfjFDNhrHZro.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - edmv5qINGZHkXevtaBc52EXx1.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - LnLZGRCJxGlBzk5zf6KEcaJ6z.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nUv3upxbqjSElODOIbxLw4qfR.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4A7izmp1vEF2Qgy27p2eFmrFi.JPG
23 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޕީއެލް ގައި އޮރެކަލް ކްލައުޑް ލޯންޗް ކުރުމައް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން