One Photos - RVc5qn5GTLweHpcrXIbuRemH1.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން: ވޯޓުލާ ގަޑި ހަމަވުމުން ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - AAYGOZlJxfymTbFcDOsHgMbXD.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން: ވޯޓުލާ ގަޑި ހަމަވުމުން ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JUVYmR5xtRoXlyGbEOcQM2WcD.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - XSNnUwtFIY3NjP9HJBIQiTD0u.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 2MeBnyGNv3IgIeWhfOmXKZIJg.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rjFC0rBitwqCstISkDJGJaPog.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - d8HOpg08mXV5d4Eh32Q6ZE2K2.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MaCjKYiE3TSF2xTngDVqhW2bW.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - S1e3qOftSDSVifrQdFhfMmU1f.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - kEgBzkcbgiG4gfHGXTAlF9wqu.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Xv22aGDZQHhNmtx0W6IXWGVjI.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FzuK0PCwMO27hnrwZVmx4Gq7b.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - RQwSVwgP9b5BupBnV3UzTfbpJ.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 5Zsa2WW68mjTOEvFbYZdVgxcG.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - kXPGMtct8n4lfcG3GlQaAYZN9.JPG
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pA7FyiBbxeWRsNYMb7kHl3zlL.jpg
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JBMBXvp70r7R1PwrJtryTulx7.jpg
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6h7qU0q5E5oQTgnyntFeD3jR6.jpg
14 މެއި 2022: މާލެ، އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިއަށް ދަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން