One Photos - Y2rNL4aN8HAbsK8wen8NO3p9A.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތް ފައްޓަވައިދެއްވުން ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 1b5qaZ1OCRZKFah4eqL8NkILq.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތް ފައްޓަވައިދެއްވުން ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - N4roKWSZe0YMiQ972tGACO3KW.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތް ފައްޓަވައިދެއްވުން ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - GzBfx8gKwufrWuKtXHbpc3oL4.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތް ފައްޓަވައިދެއްވުން ---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - jfsovZZVAKOZIYGGSEnEOG2XK.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ،" ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - pAIvbxbgEVXVQj9xOsojv40V1.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ،" ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - WGGEMDw2O0KCL0VXI7RBKq4CQ.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ،" ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - aMfJ5F8oE8VYhlZY3KPzyROL6.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ،" ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - nTFjVNd5gU3h3WnFKIKR8XbnJ.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ،" ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - EjGT3zDDpc7KF87JsLqyWXYaI.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ،" ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު (މ) --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - LcFACg24J5J2vkRMzKA4ohLD7.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ،" ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން: --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - EQh6A4PwYAVlhjKSKL4MoTFJD.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ،" ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - UHFjnREwA2nojQs2RXiJcswe7.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ،" ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - x3xEpwWXWbMdUtLeKtwHVpCLQ.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ،" ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - r4vv1Teiw8e2ClTUChLboupr7.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ،" ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން: --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - FRT5vZSZ59rJQtXbO5cNdmLKR.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ،" ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން: --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 7hB2qgeHKcpOaDa5k4nb9nEQf.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ،" ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒނާ އަހުމަދު (ކ) --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Tn0haIRGvSVKlABMHsJK44xOQ.jpg
29 އޮކްޓޫބަރު 2021: މާލެ،" ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް