One Photos - 8RImEZYPBqFGiK0W8abP0UUVT.JPG
17 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، ކަނޑަށް ވެއްޓި މަރުވި ނާހިދާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - q6EBPNpgTGwXCzggSFCwo6Z8n.JPG
17 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، ކަނޑަށް ވެއްޓި މަރުވި ނާހިދާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FSfq42k239dt702ViYZIRYTOw.JPG
17 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، ކަނޑަށް ވެއްޓި މަރުވި ނާހިދާގެ ޖަނާޒާގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UUeK7M3ItD27tJrS3WqvvuDkw.JPG
17 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، ކަނޑަށް ވެއްޓި މަރުވި ނާހިދާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wLI8zoti4CFx5K2ol3Pbgo9a9.JPG
17 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، ކަނޑަށް ވެއްޓި މަރުވި ނާހިދާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - TSJ5klcGCjbPvXdX68spHg6kJ.JPG
17 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، ކަނޑަށް ވެއްޓި މަރުވި ނާހިދާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pB3VhYVxZbWyKoZSzJPnbBDcZ.JPG
17 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، ކަނޑަށް ވެއްޓި މަރުވި ނާހިދާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - KhUq3sr0mjyJUpzCPkfqYN3NY.JPG
17 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، ކަނޑަށް ވެއްޓި މަރުވި ނާހިދާގެ ޖަނާޒާގައި އޭނާގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު-- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 0LMzuL2MgEJLyIDoUzaEq6Z6o.JPG
17 އޮކްޓޯބަރު 2021: މާލެ، ކަނޑަށް ވެއްޓި މަރުވި ނާހިދާގެ ޖަނާޒާގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އާއި ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން