Close
One Photos - MwCgLNCdx68W4urMLdLKrDBpv.jpg
17 މެއި 2021، ހދ. ނައިވާދޫ: ނައިވާދޫ ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ އަލީ ރަޝީދު މުހައްމަދު، ޒީނިޔާ އިބްރާހިމް، ފަޒްރާ އަލީ، އަހުމަދު އަފާގް އަދި އަހުމަދު ފާއިޒް. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނީ ޚަދީޖާ އަބްދުއްސައްތާރު، ފަހީމާ އަހުމަދު، ސަލީމާ މުހައްމަދު ވަހީދު، މުނީރާ އަހުމަދް އަދި މަރިޔަމް ޖަނިފާ -- ފޮޓޯ: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - NhYgrZdb263FWW32wo3iidtDG.jpg
17 މެއި 2021، ށ. ފޭދޫ: ފޭދޫ ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ އަހުމަދު ރައިސަމް، އައިޝަތް ޝިމްލާ، އައިޝަތް މަހަމޫދް، ހަމްދޫން އާދަމް، އަހުމަދް ސުނީލް. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނީ އައިމިނަތް ޖަލީލާ، ސާމިހާ އިދްރީސް، ހައްވާ ޝައުފާ، ސެހެނާ، އިއިޝަތް މަލްދާ. -- ފޮޓޯ: ލޮކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - Br305UrS8HIq4YXDrPolee2NN.jpg
17 މެއި 2021، ނ. މަނަދޫ: މަނަދޫ ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ އަބްދުލް ރަހްމާން ސަބީހް، މޫމިނާ ސޯލިހް، ފާތިމަތު ސުވައިދާ، އިބްރާހިމް އަލީ އަދި އަހުމަދު ރިމްޒާދު. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނީ އިރުތިޝާމް އަހުމަދު ނައީމް، ހަލީމާ އަލީ، ފަތިމަތު އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ޝައިމާ އުމަރް، ފަރުހާ އަދްނާން -- ފޮޓޯ: ލޮކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - aqPB2CCQKgfvkPfiGwmce5Ijk.jpg
17 މެއި 2021، ރ. ވާދޫ: ވާދޫ ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ ޙުސައިން އަލީ، ޢާއިޝަތު ނުހާ، ޒާހިޔާ އިބްރާހީމް، އަޙްމަދު އަރުޝަދު އަދި އަބްދުﷲ އަންވަރު. އަންހެނުންގެ ކޮމީޓީއަށް ހޮވުނީ އާމިނަތު ފަޒުލާ، މަދީޙާ ޔޫސުފް، ޒާހިރާ މުޙައްމަދު، އަނީސާ ޒަކަރިއްޔާ އަދި ފާއިޒާ ޔޫނުސް -- ފޮޓޯ: ވާދޫ ކައުންސިލް
One Photos - 5EpYCdZPEqPgv2AsL1EHq7R9g.jpg
17 މެއި 2021، ބ. އޭދަފުށި: އޭދަފުށި ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ މުހައްމަދު ފާތިހް، ނަޒްނީނާ ޔޫސުފް، އައިޝަތު ސަމްހާ، ޒަހިއްޔާ އިބްރާހިމް، އަބްދުﷲ ރަޝީދު، ޒައިދް އަލީ، އލީ ޝަފީގް. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނީ ފަތިމަތު އަބްދުލް ރަހްމާން، ޝަމްލާ އަބްދުﷲ، މިލްނާ އަލީ، ޒީމާ އިބްރާހިމް އަދި ޝަޒްލީން މުހައްމަދު -- ފޮޓޯ: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - csrbilw735fWCVmWOk165Btit.jpg
17 މެއި 2021، ޅ. ނައިފަރު: ނައިފަރު ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ މުހައްމަދު ރަޝީދު، އައިޝަތް ހީނާ މުހައްމަދު، ސާޖިދާ މުހައްމަދު، މަރިޔަމް ލުހާ، އަހުމަދު ޝިފާއު، އަހުމަދު ސާޖިދް އަދި އަބްދުﷲ ހަސަން. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނީ ސާމިރާ މުހައްމަދު، އަފްވަތު އަބްދުލް ކަރީމް، އައިޝަތް އަބްދުﷲ، މާއިޝާ އަބްދުލް ގަފޫރު އަދި ޚަދީޖާ ސައީދު -- ފޮޓޯ: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - OXWze1wlWZ8f2t3d2M2QBping.jpg
17 މެއި 2021، ކ. ހުރާ: ހުރާ ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ ،އީސާ އަހުމަދު، ޔުސްރިއްޔާ ރަޝީދު، އައިމިނަތް ނިޔާޒާ، އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް އަދި ހަސަން ފިރާޝް. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނީ އައިޝަތު ފަރުޒާނާ، ނަޒީހާ މާހިރް، އައިމިނަތު މިތުނަ، ފާތިމަތު ޝަހްލާ ޔަހްޔާ، ނާދިރާ އަބްދުލް ކަރީމް -- ފޮޓޯ: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - URoLIu3n3U7nRKnV7qVsCTkpn.jpg
17 މެއި 2021، އއ. މާޅޮސް: މާޅޮހު ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ އިސްމާއިލް ނަސީރް، އައިމިނަތް ޝިއުނާ، ހައްވާ ޒަހްރާ، ފަޒީލް އަހުމަދް އަދި މުހައްމަދު ނާފިޒް. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނީ ނާޒިރާ މުހައްމަދު، ޒާހިދާ ހަސަން، ފަތިއްޔަ އާދަމް އަދި މަރިޔަމް އާތިފާ -- ފޮޓޯ: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - Qg3XRebfFE969kJUBh3Pmfo9Y.jpg
17 މެއި 2021، އދ. ފެންފުށި: ފެންފުށީގެ ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ އަހުމަދު އަބްދުލް ޝަކޫރު، ޚަދީޖާ ސަދުފާ އަބޫބަކުރު، ޝީޒާ ވަހީދު، މުހައްމަދު މޫސަ، އަބޫބަކުރު ޝިފާން. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނީ މޫމިނާ އިބްރާހިމް، އައިޝަތް މުހައްމަދު، ސައުދިއްޔާ ގާސިމް، މަރިޔަމް އަބްދުލް ޝަކޫރު އަދި އައިޝަތް މުހައްމަދު -- ފޮޓޯ: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - tJN8JlU8ahQTB07849dD3S3VV.jpg
17 މެއި 2021، ވ. ފުލިދޫ: ފުލިދޫ ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ މުހައްމަދު އިމްތިޔާޒް، ސަނާ އަލީ ވާފިރު، އައިޝަތު ޝަރޫނާ، ހުސެއިން ޝަބީން އަދި މުހައްމަދު އަރުބާން އަބްދުލް ގާދިރު. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނީ ސާނިޔާ މުހައްމަދު، ސަމީނާ އައްބާސް، މައުސޫމާ ނޫހު، އައިޝަތު ނާސިހާ އަދި ހަބީބަ މުހައްމަދު -- ފޮޓޯ: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - uJC0D5GkiZrnpJ9xYnnwGf98R.jpg
17 މެއި 2021، މ. މަޑުއްވަރި: މަޑުއވަރީ ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ އިސްމާއިލް ނާފިއު، ހައްވާ އިލްހާމަަ، ފާތިމަތު ޝަރާ މުހައްމަދު، އިބްރާހިމް ނިޝާމް، އިބްރާހިމް އަސްލަމް އަލީ. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނީ އައިޝަތު ރިޔާސާ، ހުދާ މުހައްމަދު، ޔަސްފާ މުހައްމަދު، ޖޫލިޔާ އަހުމަދު އަދި ހުސްނުނނުޖޫމް އާދަމް -- ފޮޓޯ: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - 2C4Jtj1v5KBd9LApaXGvZWKtJ.jpg
17 މެއި 2021، ފ. ދަރަނބޫދޫ: ދަރަނބޫދޫ ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ އަބްދުލް ހަމީދު އާދަމް، ޝައިރާ އިސްމާއިލް ރަޝީދު، ޖުވައިރާ މުހައްމަދު، އަރުޔަޝް މުހައްމަދު އަދި އާދަމް ހަލީމް. އަންހެނުންގެ ކޮމީޓީއަށް ހޮވުނީ އައިމިނަތު އަޒުލީފާ، ފަތިމަތު އިސްލާއިލް، ފަޒީލާ މުހައްމަދު އިސްމާއިލް، އަޒްރާ އަހުމަދު އަދި ފަތިމަތު އިބްރާހިމް -- ފޮޓޯ: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - 949SV56zc6XDpLFZLpL3BrIGq.jpg
17 މެއި 2021، ދ. ރިނބުދޫ: ރިނބުދޫ ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ އަހުމަދު އިގްބާލް އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ޝަފަގް ޝަމީމް، މަރިޔަމް ޝިފާޒާ، ނަވާޒް ޝަރީފް އަދި އަޝްރަފް ހަސަން. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނީ، ނަހުލާ އިބްރާހިމް، ނިރުޝާނާ މުހައްމަދު، ޝަމްސިއްޔާ ރަޝީދު އަހުމަދު، އައިޝަތު ޝަރީނާ އަދި އިނާޔާ ޝާކިރު -- ފޮޓޯ: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - gTfP6GwS2aLwjYCLQKzhAxLwu.jpg
17 މެއި 2021، ތ. ބުރުނީ: ބުރުނީ ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ އާދަމް މުހައްމަދު، ހަލީމަތު ސަމާ، ހައްވާ ފަރީޝާން، އަހުމަދު ސައްދާމް އަދި އުސްމާން އަރީފް. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނީ އައިޝަތު ރީނާ، އައިޝަތު ޝާމިލާ، އައިޝަތު ސިފާނާ، ފަތިމަތު އިފާޝާ އަދި ސިއްތި -- ފޮޓޯ: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - PRtWMo0hEbgIhBPxqerdrwHgy.jpg
17 މެއި 2021، ލ. ގަމު: ގަމު ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ އަހުމަދު ޒަކީ، އައިޝަތު ލީޒާ، މަރިޔަމް ސުއައިދާ، މަރިޔަމް ނީނާ، އިބްރާހިމް ރަޝީދު، އަބްދުﷲ އާސިފް އަދި އަބްދުﷲ ޝުއާއު. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނީ ފާތިމަތު ރަޒިއްޔާ، މަރިޔަމް ސައީދާ، އިހުސާނާ ސައީދު، ތަހުމީނާ އަލީ އަދި ފާތިމަތު އަލީ -- ފޮޓޯ: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - DVcuCH9p8UhDrt3t0SmXEKhvN.jpg
17 މެއި 2021، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ: ކަނޑުހުޅުދޫ ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ ތޯރިގް އަފީފު، ފާތިމަތު ހުދާ އަބްދުލް ގައްޔޫމް، އައްބާސާ މުހައްމަދު، ސިމާހު އިބްރާހިމް އަދި އިބްރާހިމް ހުސެން. އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނީ ޝާއިރާ އިބްރާހިމް ދީދީ، ވަހީދާ، ފާތިމަތު ހައިފާ ހުސެން، ޒަރީރާ ފާރޫގު އަދި ޝިފްނާ އަހުމަދު -- ފޮޓޯ: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
One Photos - 7IJ2wb5Erfaj3Vp77P4zcoUu8.jpg
17 މެއި 2021، ގދ. މަޑަވެލި: މަޑަވެލި ރަށު ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުން. ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިހާބުވީ ފިޔާޒު ހަސަން، އަފްސަނާ ސައީދު، ފަސީހާ ޝަފީގް، އަޒްހަރު އަބްދުއްލާ ސައީދު، މުހައްމަދު ޝިރާއު ޒާހިރު. އަންހެނުންގެ ކޮމީޓީއަށް ހޮވުނީ ފާތިމަތު ސައީދާ، އައިޝަތު އުސްމާން، ނަދީމާ ތައްޙާން، ހަލްފާ އާދަމް އަދި އައިޝަތު ނަޖީބާ -- ފޮޓޯ: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ