One Photos - c7nv3QsR7u5F4PrEZSsgjBIHy.JPG
24 މާޗް 2021، މާލެ، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ގެ އެޕިސޯޑުތައް ވަން ޕްލަސް އިން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - zUoCbhbPgepS4kFxC5nsdgCrv.JPG
24 މާޗް 2021، މާލެ، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ގެ އެޕިސޯޑުތައް ވަން ޕްލަސް އިން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZmSWB1iui27Ly6qR0jHkaWAdS.JPG
24 މާޗް 2021، މާލެ، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ގެ އެޕިސޯޑުތައް ވަން ޕްލަސް އިން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - vK7ldyvCgCWxtmS7zUVuLtMpN.JPG
24 މާޗް 2021، މާލެ، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ގެ އެޕިސޯޑުތައް ވަން ޕްލަސް އިން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - EJKCbH7fhzxkaRO0K6drGtAKe.JPG
24 މާޗް 2021، މާލެ، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ގެ އެޕިސޯޑުތައް ވަން ޕްލަސް އިން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jSP2mt1cVRvTA7ema73kGqfBw.JPG
24 މާޗް 2021، މާލެ، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ގެ އެޕިސޯޑުތައް ވަން ޕްލަސް އިން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - CGvup9OPiAlkL5V5RBoawdQE6.JPG
24 މާޗް 2021، މާލެ، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ގެ އެޕިސޯޑުތައް ވަން ޕްލަސް އިން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަންގެ ސީއީއޯ ސިނާން އަލީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - NXN2wZBSVY91kzsnUH9XAqJhE.JPG
24 މާޗް 2021، މާލެ، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ގެ އެޕިސޯޑުތައް ވަން ޕްލަސް އިން ދެއްކުމަށް ޓަކައި، ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި އެކްޓަރު ޔޫސުފް ރަފީއު އާއި ވަން މީޑިއާގެ ފަރާތުން މިއަދު ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު ޔޫސޭ ވަން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 6yAEzf7i4a5U4AUzGtUHfm9Ye.JPG
24 މާޗް 2021، މާލެ، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ގެ އެޕިސޯޑުތައް ވަން ޕްލަސް އިން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - bkxKSsw3x9JeWft93neZ49wOE.JPG
24 މާޗް 2021، މާލެ، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ގެ އެޕިސޯޑުތައް ވަން ޕްލަސް އިން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަންގެ ސީއީއޯ ސިނާން އަލީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - I9cE4ChqUqjG0ibb4RTjou1mP.JPG
24 މާޗް 2021، މާލެ، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ގެ އެޕިސޯޑުތައް ވަން ޕްލަސް އިން ދެއްކުމަށް ޓަކައި، ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި އެކްޓަރު ޔޫސުފް ރަފީއު އާއި ވަން މީޑިއާގެ ފަރާތުން މިއަދު ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު ޔޫސޭ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - mzhTOifl5HYKKtG8ldB5Hoi24.JPG
24 މާޗް 2021، މާލެ، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ ގެ އެޕިސޯޑުތައް ވަން ޕްލަސް އިން ދެއްކުމަށް ޓަކައި، ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި އެކްޓަރު ޔޫސުފް ރަފީއު އާއި ވަން މީޑިއާގެ ފަރާތުން މިއަދު ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު ޔޫސޭ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް