One Photos - HGKsAcRAreEK2fSxd4cEFd7ii.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއެކު -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - lYsay4gTaQzBYkm36UF9zOYY2.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއެކު -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - dosNYqNiqz9tDQ06qNOmikQ4M.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - opgX0mhPnbGk58oGadfpEFA7T.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާ އިން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ އިތުރު އެއްލައްކަ ޑޯޒް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައި، ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - IkuNFjECH79ILvoU5Jupf6Lwk.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - peC0magjfHhmffieaFq2Jcv2W.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - 12VulnLPyVdhMsxmOvq4PUQN4.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - IsTac8xT2K8DJwz9V3sTpAhRo.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - hh5tcDbmiTdRTLsS8pAl01bNj.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - ihafcQv6hb6EATHfiskyVYKDn.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - q79qAHR60bamFGKbN6gzhdW9C.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދާއެކު -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - BsQqRaiHjXPK7UHgPW5BkXmoV.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - MK5BuxhUUeU52bnqLwTUmbwFj.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - zWPN2TMOnkKNUEwYqiuLk41iS.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - eUumclBIuRYJsoxAvehmBmbNr.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - BciR2ptksdkRoLtgpMkegha2y.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - 3y6KFuoVKAfzlPoUvQSRR4JPj.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހުލޫފު -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - JYppw7uz6wZNyZXbEvbCmuoQa.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - rn37KWh8jSqNaLy6mAkAENmIq.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - KiUSwuLXSpGJLcd1YSEEGGmBP.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހުލޫފު -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - iPfvsBAn7ymTiWqCPG2Ig57vw.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - Gni6QntawpV4fVYZI6SuDU9Y1.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - YbOHoqVBffXq3MZr3VJyfZ2tD.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - Mwb7Dcr57k6pyZlIpioAr6Q8E.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - FQGomzl36nPGQB3AG9c78fFQU.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - aFiaAHQsxKWmpA6F11OaDMZKe.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއެކު -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - Y5mSCjVJxECApQ8d2m23CjoNx.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - ytrbNprtg9VBV1WQwn2AXnFJs.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - TxATcTvSp03qCUw1eEQ4UzQqq.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - ZER5sUorLMZAWTj4vNX48f5HJ.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - cgLchtjgHUZTDF1C1anW3MXdc.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން
One Photos - uTeO1mFNxS2Zn1k3cT8seo7JU.JPG
20 ފެބްރުއަރީ 2021، މާލެ، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: އަލީ ޝާމިން