One Photos - yjatboDVG27yI0sEKJO0CWNOT.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބަމާ އާއި އަނބިކަނބަލުން މިޝޭލް އޮބާމާ -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
One Photos - Bi8UCZsAxoT29NpqDvOl13ifz.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
One Photos - HoitZIosKsELWlJKUbu4jYgWi.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ރަސްމިއްޔާތު ކުރިޔަށް ދިޔަ ވަގުތު ސެކިއުރިޓީ ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
One Photos - 3atxnsnBuQJ6F8hoPSJmBs5Hl.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަން އަދި ހިލަރީ ކްލިންޓަން -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
One Photos - kn4ZxrLPPRhS2UvmXGGqZMOKr.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ޑަބްލިއު ބުޝް އަދި ލައުރާ ބުޝް -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
One Photos - CTviHOseBk4tH7jdoHJwMyZQJ.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އަދި އަނބިކަނބަލުން ޖިލް ބައިޑެން -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
One Photos - 4qU53GaZ9I5cIjittyLCLHRqt.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ނައިބު ރައީސާ ކަމަލާ ހެރިސް -- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް
One Photos - yATa3p0G1LoumW32mbx662sAU.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
One Photos - J33Tsal92mgqKSeayICrxRmC9.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
One Photos - Jh9PsiFC1vzSr7t4FcfDahBIZ.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ކުރީގެ ނައިބު ރައިސް މައިކް ޕެންސް -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
One Photos - IdH3xQrKjBzn1MRTy35gBeUsI.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ޖިލް ބައިޑެން -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
One Photos - LhzkFHJDjdkioGwCycqmI4GqT.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
One Photos - oyoKJvqOaYi84ao8jJW3Onvmu.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބަމާ އަދި ސެނެޓުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
One Photos - VRNdI2dwaODeHbZPKVDvQXpAP.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
One Photos - Yr68ji56GuxfLJVlqEwY3egQZ.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ނައިބު ރައީސާ ކަމުގެ މަގާމަށް ކަމާލާ ހެރިސް ހުވާކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
One Photos - RkOPGoeRKcvVnFaMn8wx8pVo6.jpg
20 ޖެނުއަރީ 2021، އެމެރިކާ، ޖޯ ބައިޑެން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް