One Photos - a8TWpEgMCzwztSjT2q6QxLp9V.jpg
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ލަވަ ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - qJDwjMFS0J1VOS5Fq69lhtTci.jpg
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ލަވަ، ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ ޚާލިދު ލޯންޗުކޮށްދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - dZbdjeVoCGBaYM9owbXlQNftj.jpg
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ލަވަ ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - ZoMchVyjLgomUymUyQBEL8ml0.jpg
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ލަވަ ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ ޚާލިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - RtJFE8IisODSU3bCmQxYGpzaR.jpg
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ލަވަ ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ ޚާލިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - mRxtK6P9anLKiZcCHHZdLA3DM.jpg
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ލަވަ ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - cIhx7tp9LdFzuyI77wZO21bbS.jpg
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ލަވަ ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - rwE5iPwS1ouM5dPLgZZnyqKPT.jpg
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ލަވަ ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - r45KAygiRzIZpk10jzB3kovXH.jpg
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ލަވަ ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - v1fZluKMDUbkSwKH693BvUa64.jpg
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، މާލެ، "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން" ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ލަވަ ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން