ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ޕީޖީ ގްރޫޕުން ފާސްކޮށްފައި އޮތަސް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ވޯޓު ނުދެއްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އިންތި ދެއްވައިފި

4

ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ވިސްނުން ނެރެގެން މި އުޅެނީ ކޮންޖަންގައްޔަކުންތޯ، އިންތި ސުވާލުކުރައްވައިފި

އެޓާނީ ޖެނެރަލް އާއި ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ދެއްވި ލަފާވެސް މެންބަރުން މުޅިޔަކުން ގަބޫލެއް ނުކުރައްވާ: މަޖިލިސް ރައީސް

2

ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުނުކޮށް ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރަން ސަންސެޓް ގާނޫނެއް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މަޖިލިސްކުރާ ގޭގައި މާދަމާ ފަށަނީ

ކައުންސިލަރުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅި ބިލުން މުއްދަތުގެބައި އުނިކޮށް، ކޮމިޓީން ބިލް ފާސްކޮށްފި

ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްގެ މަސައްކަތް އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާނަން: މަޖިލިސް ރައީސް

އޭޖީއާއި ކައުންސިލް ޖެނެރަލްގެ ލަފައިން ކޮޅެއްގައި ނުޖެހުނު ބިލް ހިފައިގެން އެންމެފަހުން މަޖިލިސް ރައީސް އަރިހަށް

ހަސަން ލަތީފު ހުށަހެޅި ބިލުން ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އިތުރުނުކުރެވޭނެކަމަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލްވެސް ލަފާދެއްވައިފި

އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމުން، ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ

ކައުންސެލަރުންގެ މުއްދަތު ދަންމާލަން ހުށަހެޅި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ކައުންސިލަރުންގެ އުމުރު 3 ޖޫންއަށް ހަމަވިޔަސް، މަގާމުގައި ދެމި ތިބެވޭގޮތަށް ބިލް ހުށަހަޅައި ބަހުސްފަށައިފި

7