ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް

ހައިލަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މީހުންގެ ނަންތައް ހާމަކުރުމަށް ހަސަން ލަތީފު ގޮވާލައްވައިފި

މަހުލޫފު، ހައިލަމަށް: ޔާމީނުގެ އެންގުމަށް ހުކުމްތައް ކުރި ފަނޑިޔާރަކަށް މިއަދުވެސް ހީވާނީ ނުފޫޒު ފޯރުވާނެ ކަމަށް

ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ލާނެ ކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށް މަހުލޫފު އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ކޯލިޝަނުގައި ތިބީ އަމިއްލަ އެދުމަށް ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ކުރާނެ ބައެއް: އަދުރޭ

ފަނޑިޔާރުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތްކުރި ބައެއްގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގަންޖެހޭނެ: ޑރ. ޖަމީލު

ހައިލަމަށް ބިރުދައްކާ ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅުނު އެންމެންގެ ނަންތައް ހާމަކުރަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

ޔާމީން ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކުރާނެކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ބަޔަކު އެދުނު: ހައިލަމް

1

ހައިލަމަށް 200،000 ރުފިޔާ ދިނިން، އެއީ ދިން ލޯނެއް: އަލްހާން

ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާނާއި ހައިލަމްއާ ދެމެދު ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ މުއާމަލާތެއް ހިންގި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުން، ވަގުތީގޮތުން ގާޒީ އަލީ ރަޝީދުއާ ހަވާލުކޮށްފި

އެންމެ ފަހުވަގުތު ރައީސް ޔާމީންގެ ހުކުމް އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ކެންސަލްކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ، ހައިލަމް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި