އެޖެންޑާ 19

ރ. އަތޮޅު އަބަދު އެއްގޮތަކަށް ނޯންނާނެ، ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ: ރައީސް

ގެއްލިފައިވާ މިނިވަންކަމާއި ހައްގުތައް ވަނީ އަނބުރާ ހޯދައިދެވިފައި : ރައީސް

އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަކޮށްވެސް ބޮޑުކޮށްވެސް ވައްކަމެއް ނުކުރާނަން : ރައީސް

ތިލަފަތަށް ވޯޓް ޖެހީމައި ވައުދު ފުއްދޭނެ، ގައުމެއް ހިންގަން އެމްޑީޕީ ވަރަށް ފަރިތަ: ނަޝީދު

2

ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއްގެ ފަރުވާއަކީ އެޖެންޑާ 19 - އެމްޑީޕީ

1

މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ފަރެސްމާތޮޑާގެ އެއާޕޯޓް ނިންމަން މިހުރީ އަމާޒު ހިފާފައި: އަސްލަމް

1

ނިލަންދޫއާއި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އަދާލަތުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި

މިއަހަރު ނިމޭއިރު މިފްކޯއަކީ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވޭވަރުގެ ކުންފުންޏަކަށްވެގެންދާނެ: ރައީސް

ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ: ރައީސް

ވައްކަމާ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލަން ކުރާ މަސައްކަތާ ދެކޮޅަށް މަޖިލީހުގައި އެބަ މަސައްކަތްކުރޭ: ރައީސް

4

ގުޅީފަޅު ހިއްކައި މާލެއާ ގުޅައިލުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި: ފައްޔާޒު

ނައިފަރުގައި ފްލެޓްތައް އަޅަން މިހަފްތާގައި ބީލަމަށް ހުޅުވައިލާނަން: ރައީސް

« 1