Close
One Photos - cRumPtJeDhWfoURF8c125mErq.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 4yMXPZAjhvSXVD98YNZ6m6HvA.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - jzAVvy31aZn3uoJFOtIc8ryn3.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުންނާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - xjdIUbSpVZ4YWhwlKtyH4G4VP.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - a8oTBSZidOS79kaSBfGDu4UeG.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - mT4odY6VoCiBK7QHdplFDTfC8.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - eq7Sx3e8mIE6sqD2xU7qMvGQ7.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 8agLDNVbHZKU4UH3EQI5kfOkM.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 1yiCrzEMUCT07pKF497rxa9Jg.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - LlCiugHfWDxVNezaCxYc5LnDn.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 7wlEfMHEqBDYAgSw9A8KlIhwW.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - jpjrAeydZrYPd37lxmPpBbJ79.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - GNyXZCFjvLKkJWy39f5jmDC5x.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - eMdLJyPGq0fPiYzgrzmiVrfgC.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 1QH6sm7FKDaW4W9y0CAN6d5mj.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - hTwYQQSIov9EFAhtF0ERo8efd.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - X1EJuSEDX3jTNHdj45cRWBdfd.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - bPYEri6ycG73XgE43dhQ0cioJ.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - kIddjDzszd3710s0lAshCAQnR.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - JvTyrQ8HscvR94DccjbRbtJn3.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - GKkeHXSBU9fXWcujtcNNeduY5.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - PlV4XuXbcghi8ngvNx6aMRl7V.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 1SX4cj3ya9XYOWIqHLnRhm1fs.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - zz3hcnkEyAKtDwzEsqtksYqRF.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - PgOSbVXWZF2gfq4xKOIfOGFmy.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - xwpEt2lhe2sat1YHMWWER31TQ.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - WUBhqFBxzR3wBH10bMRNFLWQZ.jpg
17 މެއި 2023، މާލެ، މަތީ އަރުތަވެރިންނަށް އިނާމުދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް