One Photos - 2aSDFPrColdkJunWU2xeB0jWL.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FdbNqxaZ9ZgYBzEpEi5CJx8Nj.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Gk50DIr0MjKTfMFa8MXO8hZLo.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 3HmifR07b811mYpJkawhRZw7O.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ieVa80jGMvqcyfkUyfQi8bzsc.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Ejwo7RMHKENkH2SjyC6dm4XiA.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - xFC8OcaFe5GmXfbw4sbU38YYr.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުالله ޖަމީލް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 75k28jHsNzqU4hXwS0bpTLfa1.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - cE0IyRDCO4AjTSvE7Dxc8WCWD.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CCugV5wvs8u2n66KIW64dLev2.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - OUCYD3LLhPW7ntSWCCBD3gVkq.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން، ކޮމިޝަނަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ފަތުހުالله ޖަމީލް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tELMNTJThLrCbHLyxHxJauoOE.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DxsFPAhrosQACchmndCD6hAuH.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - OJwKVDZKWSwKdMaEYPuX8cTlr.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - bwwwp5FdJnqwFX5qAEtSRxUFA.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dmMKaFX92bz9n4ss6iKwyrJAv.JPG
01 މާޗް 2023: މާލެ، ސްޓޭޓް އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ކޮންފަރެންސް 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން