One Photos - TPe16HxnDE6H1mAaybch4OOEj.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023: ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - gIeT9HJKNIED3uWRcxyCszr1C.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023: ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - xYdsn6oypzLiOJ127az4gkL4Z.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023: އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - k48TJkdsUrah3EK8XeHH58Rl8.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023: ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށްފަު އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - eDvTkzR2zd3hxll3RIUeDWkYf.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023: ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަނީ ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - uJnSpaw8h1Mci2Udj9ZlTn6oq.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023: ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - 4fz0V8zRoIDl5ew9OWEvkKuT4.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023: ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - FgCQZIc9FZ6eZEp2aJLVvJu53.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023: ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - pCbOywrU2qPI3SH8me2nisjfZ.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023: ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - VH0nBIp8NoFcSpyRWhwlJFZAj.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023: ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - uCKUVK51VPJbDnulpWi21QoWM.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023: ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - cUJ9NuFs1D7hMJrZyRdfwL5zG.JPG
20 ޖެނުއަރީ 2023: ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު