One Photos - hFHdx0ti6vzbNmhWdZ3OX588E.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ޝައްފާނާއި މުންސިފް ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - JFCw1kf82gnpfJIEeBS47vim5.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން މުންސިފް ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - EC7KRZf5zOPERGSTffYZuWfyj.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން މުންސިފް ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - pICQrAxkomt0SHg0m5YZQXq4d.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން މުންސިފް، އޭނާއަށް މެޗުގައި ވަނީ އަނިޔާވެފައި ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - jyUWp1rFAzlM5fyqrHtypvmi3.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން މުންސިފް، އޭނާއަށް ލިބުނީ ސިންގަލްސް ރަނަރަޕް ކަން ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - jR88LiFfTfWGzCyP6Xaortclp.JPG
One Photos - NJ14AcFgv0N9gaqGRrx6csUDm.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަން ޝައްފާން ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - iS4PJE1N2UazjOEFhYMT27aaT.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަން ޝައްފާން ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - TXKNm5jyyzZoZp9uNC4xqMnmR.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަން ޝައްފާން ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - KbjeBmB6XMDYpWHZ6npMUVD08.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަން ޝައްފާން ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - WN3edHg02MOUSVJlBIKCD7pBQ.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ދީމާއާއި ރަފާ ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - aq3LuYJdBUIfpejRqKkZbG08T.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ސިންގަލްސް ރަނަރަޕް ރަފާ ނާޒިމް ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - YU0tvsa5E1iFdlOGZa3OjVIua.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ސިންގަލްސް ރަނަރަޕް ރަފާ ނާޒިމް ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - ALbunxP9l85s81UIidB8K9Eej.JPG
One Photos - 4m9VtksJS7MiPOzAbDSi2Rgty.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ސިންގަލްސް ރަނަރަޕް ރަފާ ނާޒިމް ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - KxjN8VCQM9zOgs0VhWvcOyCth.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ސިންގަލްސް ރަނަރަޕް ރަފާ ނާޒިމް ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - DKHosPFb72P2jDPYFi5iPMevS.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަން ދީމާ އަލީ، ދީމާ ވަނީ ތަށި މިލްކް ކޮށްފައި ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - qvX3smZJmHojhpeJxgEeMOkmz.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަން ދީމާ އަލީ، ދީމާ ވަނީ ތަށި މިލްކް ކޮށްފައި ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - tNjZtlULWCtr34zM5hpCkXRUZ.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަން ދީމާ އަލީ، ދީމާ ވަނީ ތަށި މިލްކް ކޮށްފައި ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - Xb5XVYhicQ0aUgHdmHWmlCi9X.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަން ދީމާ އަލީ، ދީމާ ވަނީ ތަށި މިލްކް ކޮށްފައި ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - bnEMcsCcgfUndZuHdeCrubYvD.JPG
30 ޑިސެންބަރު 2022، މާލެ، ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަން ދީމާ އަލީ، ދީމާ ވަނީ ތަށި މިލްކް ކޮށްފައި ---- ވަން ފޮޓޯ/ ހުމާމް އަހުމަދު