One Photos - 70FJMFC0Tvo1yDKf0nuldIP8C.JPG
25 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ހަމަޖައްސައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - k1aHh4QJEjtrahKzV69700ar7.JPG
25 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ހަމަޖައްސައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - jYDH328KzP4KEHOvWU6TdtFI1.JPG
25 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ހަމަޖައްސައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - BBNVRu5hOrkzCSKuMTb3EYmUH.JPG
25 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ހަމަޖައްސައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - SHPvBD8w2S7r6QGYIUVo0Zp2x.JPG
25 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ހަމަޖައްސައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - Ut0eJo62jjTO6M8C8Y87gke5Y.JPG
25 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ހަމަޖައްސައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - TpZn4L0Cl0rRlKTKO987KKxES.JPG
25 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ހަމަޖައްސައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - uItdb7qLk3UiwkHesPMJkgH4h.JPG
25 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ހަމަޖައްސައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 5uMfTDi6dM0zykOIkffpFpydV.JPG
25 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ހަމަޖައްސައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - dbvQuAU6bYQgz6VUtzs6JshVU.JPG
25 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ހަމަޖައްސައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - elnv5uxVuZ8l5jg3HwInf63xR.JPG
25 ޑިސެމްބަރު 2022، މާލެ، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ހަމަޖައްސައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު