One Photos - VwTrOiCPVTNVojmtGyYPOnIK3.JPG
16 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ޅ. އަތޮޅަށް އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ރަށްރަށަށް ފެރީތައް ފޮނުވުން: އެމްޓީސީސީން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް މި ހިދުމަތް ދޭން ވަނީ ފަށާފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - hLhYQdVy5JrnDuSd5PTQJa3c1.JPG
16 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ޅ. އަތޮޅަށް އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ރަށްރަށަށް ފެރީތައް ފޮނުވުން: އެމްޓީސީސީން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް މި ހިދުމަތް ދޭން ވަނީ ފަށާފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - SRoVc0oTyaHvbL4JkWxSiqFzr.JPG
16 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ޅ. އަތޮޅަށް އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ރަށްރަށަށް ފެރީތައް ފޮނުވުން: އެމްޓީސީސީން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް މި ހިދުމަތް ދޭން ވަނީ ފަށާފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 10ZSUZx9lSEbR91gb9fucpusL.JPG
16 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ޅ. އަތޮޅަށް އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ރަށްރަށަށް ފެރީތައް ފޮނުވުން: އެމްޓީސީސީން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް މި ހިދުމަތް ދޭން ވަނީ ފަށާފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 8RsufL0OeXIL9REzA72jKr6Uu.JPG
16 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ޅ. އަތޮޅަށް އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ރަށްރަށަށް ފެރީތައް ފޮނުވުން: އެމްޓީސީސީން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް މި ހިދުމަތް ދޭން ވަނީ ފަށާފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - otAdiCEaBV0dlnrxGhAPSdQGB.JPG
16 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ޅ. އަތޮޅަށް އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ރަށްރަށަށް ފެރީތައް ފޮނުވުން: އެމްޓީސީސީން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް މި ހިދުމަތް ދޭން ވަނީ ފަށާފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - wrrDEhUC42v5nLn5BJ5TP696P.JPG
16 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ޅ. އަތޮޅަށް އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ރަށްރަށަށް ފެރީތައް ފޮނުވުން: އެމްޓީސީސީން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް މި ހިދުމަތް ދޭން ވަނީ ފަށާފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - Lec7zBX4mquabKtUXns73LVZd.JPG
16 ނޮވެމްބަރު 2022، މާލެ، އެމްޓީސީސީ މެރިން ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިވިޝަންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އިސްމާއިލް ފާރިގް އަދި ސީއޯއޯ ޝާހިދު ހުސެއިން މޫސާ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 19b9McRB4y679SnPfdT7YGdfm.JPG
16 ނޮވެމްބަރު 2022، މާލެ، އެމްޓީސީސީ މެރިން ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިވިޝަންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އިސްމާއިލް ފާރިގް --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - jkT7RGnnMdwi2pdgR6wKjpNm9.JPG
16 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ޅ. އަތޮޅަށް އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ރަށްރަށަށް ފެރީތައް ފޮނުވުން: އެމްޓީސީސީން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް މި ހިދުމަތް ދޭން ވަނީ ފަށާފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - HUtmKAnFBY0CW3l1sZVC6foK8.JPG
16 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ޅ. އަތޮޅަށް އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ރަށްރަށަށް ފެރީތައް ފޮނުވުން: އެމްޓީސީސީން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް މި ހިދުމަތް ދޭން ވަނީ ފަށާފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު