Close
One Photos - EzekZxImhlZshw86q9isFY717.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވަން ވޯލްޑްކަޕް ގައިޑް ލޯންޗްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވަންގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - wTStJgUko0F7iJlwaa4H0ZArw.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވަން ވޯލްޑްކަޕް ގައިޑް ލޯންޗްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވަންގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ECWlD9oGVycp6yB0sZwxE3QrZ.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވަން ވޯލްޑްކަޕް ގައިޑް ލޯންޗްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - kJ8UUj3SjNVxqFhubX1qwf6ts.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވަން ވޯލްޑްކަޕް ގައިޑް ލޯންޗްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rReDgbAXgWQnCn1lvYauhgVyA.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވަން ވޯލްޑްކަޕް ގައިޑް ލޯންޗްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vm6ls7F4n5L2JRLriHGaamww5.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ވަން ވޯލްޑްކަޕް ގައިޑް ލޯންޗްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - rGWo11ZFhf6aaHiz7Z1gtCjHZ.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022 އަށް އަމާޒުކޮށް ވަން އިން ތައްޔާރުކުރި ވަން ވޯލްޑްކަޕް ގައިޑް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ނެރެދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - eSACAVnINIyz3z3fdQ1TGZjVZ.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022 އަށް އަމާޒުކޮށް ވަން އިން ތައްޔާރުކުރި މުބާރާތުގެ ސްކޯޗާޓު ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ނެރެދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - J7PciAJA0yvnEegsB2z8SN8Hx.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022 އަށް އަމާޒުކޮށް ވަން އިން ތައްޔާރުކުރި ވަން ވޯލްޑްކަޕް ގައިޑް ނެރުމަށް ވަންގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހަފުލާ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - l5yIogyggLoS8rX5mBP4HL3SQ.JPG
15 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022 އަށް އަމާޒުކޮށް ވަން އިން ތައްޔާރުކުރި ވަން ވޯލްޑްކަޕް ގައިޑް ނެރުމަށް ވަންގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހަފުލާގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުދު މަހުލޫފު، ވަންގެ މެނޭޖްމެންޓު އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން