One Photos - 50FWK7njp9jY7vhRaVmNE4xCl.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްފަހު އެމްއެންޑީއެފާއި ފުލުހުން އަދި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ ދަރުމަވެރިން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZmQ61VrYwAHYEZtlUa7Zowdap.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުގެ ފަޔާ ފައިޓަރެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - yoEQ80zSAkdz4XmXArmy9kYrV.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުގެ ފަޔާ ފައިޓަރެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 87c2cuDOisjVBnLdjdhwU3VZf.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުގެ ފަޔާ ފައިޓަރެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - aYWuDGiqQlmCSxKYFnebdc1Kc.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ދަރުމަވެރިއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - OztaDNzRLTxvlYAqGXjhL5noJ.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހި ގެ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fagoC8o0ISC9qM5z78f4NxHA1.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުގެ ފަޔާ ފައިޓަރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - umVfgSS5jX0qHQb5hQG8TVkxJ.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސްގެ ކޮމަންޑަންޓް ކާނަލް އިބްރާހިމް ރަޝީދު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JF2pmmHMoafupJRscaR1y1tkZ.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ހިސާން ހަސަން މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Y4XrIhskd0KI0vc5gjf5zptDY.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އިމާރާތުން ނެރިގެން ގެންދަނީ: މަރުވި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ނެރުނީ ހުދު ފޮތިގަނޑެއް ދަމައި، ފޮރުވައިގެން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CsHVQZisDcTRGuM74Up0XLtd0.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އިމާރާތުން ނެރިގެން ގެންދަނީ: މަރުވި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ނެރުނީ ހުދު ފޮތިގަނޑެއް ދަމައި، ފޮރުވައިގެން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - I41n4HSCnwQwxuHtonk4raBLq.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އިމާރާތުން ނެރިގެން ގެންދަނީ: މަރުވި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ނެރުނީ ހުދު ފޮތިގަނޑެއް ދަމައި، ފޮރުވައިގެން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - U87SDu5Q63TzyiRbInFhsb5u2.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އެމްބިއުލާންސަށް އަރުވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CP2BEnLZz0JeoG5RRvb8TRHoj.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އެމްބިއުލާންސަށް އަރުވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - aujxRZvE8E1jbQr68m290qrzb.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުގެ ފަޔާ ފައިޓަރެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - USWBcj7FV8WTWMWkV5NqucFkd.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުގެ ފަޔާ ފައިޓަރެއްގެ ބެޖް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 04uI66cZ5TDu12LAqU5fjGrTv.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހި ގެއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - u9fJvVTfbl9PVsmxWY3JUIvtc.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހި ގެއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - obMimzxKWp4gu0n2NUvP4VKnO.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހި ގެއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - YL5vTbHQIcKNkY4AILGvzRGak.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހި ގެއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - cBp7zL1L4UPI3UCDADYfe50Vx.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އިމާރާތުން ނެރިގެން ގެންދަނީ: މަރުވި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ނެރުނީ ހުދު ފޮތިގަނޑެއް ދަމައި، ފޮރުވައިގެން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iScaadauhXBus42IpfYV64x2R.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުގެ ފަޔާ ފައިޓަރެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8HiiZijqgtxiq8VhZjYQeXjNK.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، މ. ނިރުފެހި ގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮފިސަރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - sc3huP1eBy3na63gkQtSj0MWn.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހިގެ ސަރަހައްދަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދުދީދީ ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - TEvPOKUWY1EtMXpu8qbHvDGe7.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހިގެ ސަރަހައްދަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދުދީދީ ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MeLrGfW63aemTc8vu4oFXItBS.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހި ގެއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - CNE0cLKd22h9V6mnOlqWV1Wdv.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހި ގޭގައި އުޅުނު މީހެއްގެ އާއިލާ މީހަކު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZSEoaymP0qriN0hFK13HGYkpw.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހިގެ ސަރަހައްދަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - iX3SsBTXev77N3nFfpkudW9IN.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހިގެ ސަރަހައްދު ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - xqrGcKtApUgFJOu9iYzRpfFWs.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހިގެ ސަރަހައްދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ryizHJlvZxDTMkRDSDWuHuHPu.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހިގެ ސަރަހައްދަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދުދީދީ ވަޑައިގެން، މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - tPP0M8U0wf6ahSDnxvYIPxyEw.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި އިނމާރާތުގައި މަރުވެފައިތިބި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައްނެރެނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - x5qm50m8g0JdwjrlbSQOxDoUm.JPG
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފަހު އެމްއެންޑީއެފް އިން އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - AxIeeST1N4rwDFe4BUufinbSq.jpg
10 ނޮވެމްބަރު 2022: މާލެ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި މ. ނިރުފެހިގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން