One Photos - eMzFxiDUyhz5s8xqXRr68YnGu.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pv1vkKyDj9hWvOg4vGkLtlv94.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - xISDsTTBxqPEuZIrhOjwkmxN9.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Apho1JELz3zrXteRwTqLXdABD.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pxuFDy7XCHlRuZuLQxuMEPePe.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FskPuWak6AgqDrzgTIpFSLQdY.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UFqfGUxeEyQFu1KvZ17uhRxmp.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - bOqwl1oCuyAYmZX8gyLEiEiWd.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - P30tnyw4RmNEpuQiuqtY39EEb.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ji2dwpRwP0vzVkSIF5Rl7SM3y.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - vC30ZwKHheKqlQ0PrXgNVwwrB.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - L6IgM5avfsYHidwIhooFt3OJp.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nsSqxBCJpy2mm3GqUCOkNYyW6.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Ukuw75xTCLOXC0v5kKaprumkf.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - moIIsC7Rhn9pr7XHFYsBWRao3.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Gha5F5BE2M1SuV3Ddw8paQRvV.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZkqT2fkBfIdBb8UGwkPTOg9Dr.JPG
12 އޮކްޓޯބަރު 2022: މާލެ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވި ގަސް ފިހާރަ، "މާލެ ފެހި" --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން