One Photos - qXcvTCEpnfLbqj2O6RYE7uo04.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ފިލިޕީންސަށް ތޫފާން ނޯރޫ އަރައި ގެއްލުން ވެފައި --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - VvvEq9RyV0WJSpiIrXs5l1oCA.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ފިލިޕީންސަށް ތޫފާން ނޯރޫ އަރައި ގެއްލުން ވެފައިވާ ސަރަހައްދެއްގައި ކުޑަ ދެކުއްޖަކު ބައިސްކަލެއްގައި ދަތުރު ކުރަނީ --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - ldG8hXtsaUTXMhiKJRcJL794P.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ފިލިޕީންސަށް ތޫފާން ނޯރޫ އަރައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އާންމުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކަށް ފެން ވަދެފައި --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - VsbBdpHwkquneAM53BBiyrpJK.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ފިލިޕީންސަށް ތޫފާން ނޯރޫ އަރައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އާންމުން އެމީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގެ ފުރާޅުމަތީގައި --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - l4VgYzDh2jXxg3B7lLQLEU66w.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ފިލިޕީންސަށް ތޫފާން ނޯރޫ އަރައި ގެއްލުން ވެފައި --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - a2FEMgEJmictnkSQzoKliv7ez.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ފިލިޕީންސަށް ތޫފާން ނޯރޫ އަރައި، ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ފެންބޮޑުވެފައި --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - zvoXd8t0skom7U4gr1UZgUb2p.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ފިލިޕީންސަށް ތޫފާން ނޯރޫ އަރައި، ފެނު އަޑީގައި --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - C5Vr7gqFlaSxu4fwYdxi1jMy2.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ފިލިޕީންސަށް ތޫފާން ނޯރޫ އަރައި، ފެން ބޮޑުވެފައި --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - Uo1MQfEgsU6VmjaQk3O3uo2j9.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ފިލިޕީންސަށް ތޫފާން ނޯރޫ އަރައި، ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެފައި --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް
One Photos - M4d9RbdIYjEKGdPW2rx5fptII.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ފިލިޕީންސަށް ތޫފާން ނޯރޫ އަރައި. ފެންބޮޑުވެފައި --- ފޮޓޯ ރޮއިޓާސް