One Photos - rNE8CQTEzKLuIzatviz7j1wC2.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ހދ. ނައިވާދުއަށް ވަޑައިގަތުން: މިއީ 43 އަހަރަށްފަހު ނައިވާދޫއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސަކު ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރު --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 801pCJrPSG9JqcBoThy0Km57P.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ހދ. ނައިވާދުއަށް ވަޑައިގަތުން: މިއީ 43 އަހަރަށްފަހު ނައިވާދޫއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސަކު ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރު --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - MUtjdjxuDhVW7Irm19pBwfdbH.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ހދ. ނައިވާދުއަށް ވަޑައިގަތުން: މިއީ 43 އަހަރަށްފަހު ނައިވާދޫއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސަކު ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރު --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - bIbErfRHXpaUXS8Xu4rvbN0TZ.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ހދ. ނައިވާދުއަށް ވަޑައިގަތުން: މިއީ 43 އަހަރަށްފަހު ނައިވާދޫއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސަކު ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރު --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 7viIiK7x2ZV6jUQ4X4LihOgt5.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ހދ. ނައިވާދުއަށް ވަޑައިގަތުން: މިއީ 43 އަހަރަށްފަހު ނައިވާދޫއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސަކު ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރު --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Ke1FjahwpLpFxE5MZr5SAtcva.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ހދ. ނައިވާދުއަށް ވަޑައިގަތުން: މިއީ 43 އަހަރަށްފަހު ނައިވާދޫއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސަކު ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރު --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 8nRE0bTPxxUJvNYqmN2shWUnc.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ހދ. ނައިވާދުއަށް ވަޑައިގަތުން: މިއީ 43 އަހަރަށްފަހު ނައިވާދޫއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސަކު ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރު --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - eE1OLvBU5NLvJ5RcPIkQkBUNk.jpeg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - T0WBnSgAf0CPhSev4f2hoGP0Z.jpeg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - DzGK8GtjQ3yslsWsRmLun7VKf.jpeg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - SqxVkd2xMtYRPLcTHqK7ewlxK.jpeg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ނައިވާދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - zexDD3MJxqR9UolsIuyovJc46.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Mh0Y0cSP9w2vQISYYHXro7oR9.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 3Bp7RSIlplm67XkSIi8kA0NOE.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - awNCOtZAj1QPYHT3153anJPRS.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - UYGkLpRcnknDyLLGh9oCqEfCO.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - SxsNtkhs3Q3UOSEZRIUpJbvlw.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި (ކ-ވ) ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ސައީދު، ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަލީ ޝިޔާމް --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - fDFokAxoePPoiufUC23yu6Na9.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - mtNWULqvbH6N3Tq2VdyDceirj.jpg
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: ހދ.ނައިވާދޫ، ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު އިފުތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ ރައީސް އޮފީސް