One Photos - uHmlnBzgqk55CZWLl6t6bhGXF.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 31Xq5IFTKqcLvCe4tUzospsx5.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - F8RXtOAm8MFLfvoQO4UfMSU8r.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު އިސްމާއިލް ފައުޒީ އާއި އަހުމަދު ސައީދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UwgTy8DzyS3PFcTmZqEpKhyM8.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްމާއިލް ފައުޒީ އާއި އަހުމަދު ސައީދު ހަނދާނީ ފިލާއެއް އަރުވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - i4BXSkgoMS4D5oUyzLZ42mVhP.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MXOavC204aHFkh1CWWyeK66GQ.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަހުމަދު ސައީދު އާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - gGbAonEgeR6bVXLFT8RpmhgLW.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fuLIo4QV6zwlUPx78re4qMDov.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fiapftKj82Xa5hAvYpb8fdoZV.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - x3cVpuZG6YEAToxH7Vmv7TXRz.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UNUaEqLxP8feS9v6eCocZfUuh.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - izYe5Tzym6joTGl8BFOTMsOty.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fkTtR3EYiN6P5eRgm1FsxC0fr.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MZwUy2yWbMOd8SukyT0vR7RwE.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ZfgYtNyVfwgmUGK6YviRsWwmM.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - kfjHQ7ZUOSoVkL368CnihQzmF.JPG
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022: މާލެ، މިފްކޯއިން ހިންގަމުންދާ އައިސް ޕްލާންޓްތައް ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން