One Photos - hvQz7c2PhHb2fEppUpMZVC9ev.jpg
25 އޯގަސްޓް 2022: ހުޅުމާލެ ދަނބުން ގަސްތަކުގައި ދަނބު އަޅައި ފުރިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - lo8Rqi78VyZd3QegO3ihBHeja.jpg
25 އޯގަސްޓް 2022: ހުޅުމާލެ ދަނބުން ގަސްތަކުގައި ދަނބު އަޅައި ފުރިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Sz9OF3hkOzumYZo6s2eA7WJLK.jpg
25 އޯގަސްޓް 2022: ހުޅުމާލެ ދަނބުން ގަސްތަކުގައި ދަނބު އަޅައި ފުރިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - I40JEWUEsRyq1eRxQtafZy45B.jpg
25 އޯގަސްޓް 2022: ހުޅުމާލެ ދަނބުން ގަސްތަކުގައި ދަނބު އަޅައި ފުރިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - y9WYH00KGQEPIwQP0sHuq4Jsf.jpg
25 އޯގަސްޓް 2022: ހުޅުމާލެ ދަނބުން ގަސްތަކުގައި ދަނބު އަޅައި ފުރިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - qvx50wq3FP7KjBiAQsqCwy2N2.jpg
25 އޯގަސްޓް 2022: ހުޅުމާލެ ދަނބުން ގަސްތަކުގައި ދަނބު އަޅައި ފުރިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fmYMhGNop57dqzZ3Ueoh0h0ew.jpg
25 އޯގަސްޓް 2022: ހުޅުމާލެ ދަނބުން ގަސްތަކުގައި ދަނބު އަޅައި ފުރިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - RfSpHzPsYn2SeXdxGEIDcBfTU.jpg
25 އޯގަސްޓް 2022: ހުޅުމާލެ ދަނބުން ގަސްތަކުގައި ދަނބު އަޅައި ފުރިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - J1TcknC2I6yn4OSlmewKziTjs.jpg
25 އޯގަސްޓް 2022: ހުޅުމާލެ ދަނބުން ގަސްތަކުގައި އަޅާފައި ހުރި ދަނބު ބިނދެގެން ވިއްކަން ހުރި ބިދޭސީއަކު ދަނބު ކޮތަޅެއް ދައްކާލަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - kbR2r8V7MXnvHllaOREv3C8n2.jpg
25 އޯގަސްޓް 2022: ހުޅުމާލެ ދަނބުން ގަސްތަކުގައި އަޅާފައި ހުރި ދަނބު ބިނދެގެން ވިއްކަން ތިބި ދެ ބިދޭސީން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VRrPE8TnuQQYpq5TUeoQ6Ahjf.jpg
25 އޯގަސްޓް 2022: ހުޅުމާލެ ދަނބުން ގަސްތަކުގައި އަޅާފައި ހުރި ދަނބު ބިނދެގެން ވިއްކަން ތިބި ދެ ބިދޭސީން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - W8VNALdCxXG4EtRec07M2oGxt.jpg
25 އޯގަސްޓް 2022: ހުޅުމާލެ ދަނބުން ގަސްތަކުގައި އަޅާފައި ހުރި ދަނބު ބިނދެގެން ވިއްކަން ތިބި ދެ ބިދޭސީން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - DKwBsWPSWX6iOuQGMQQIUvQEn.jpg
25 އޯގަސްޓް 2022: ހުޅުމާލެ ދަނބުން ގަސްތަކުގައި އަޅާފައި ހުރި ދަނބު ބިނދެގެން ވިއްކަން ހުރި ބިދޭސީއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UI0ocJ24C0Ph24fmm9tu602bS.jpg
25 އޯގަސްޓް 2022: ހުޅުމާލެ ދަނބުން ގަސްތަކުގައި އަޅާފައި ހުރި ދަނބު ބިނދެގެން ވިއްކަން ތިބި ދެ ބިދޭސީން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން