One Photos - 0SgDCzVPC2VbrPZmiDpfrZ4hh.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގަތުން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - As8I8523BiQaZGZcGfE6lJ9vg.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި (ކ) ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި (މ) އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - 1VvU5eTr8DXJ9uJRjcS8Ya496.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - BGAwcIDa3qy4yx9Y65krQdROW.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - QqdscsSYwKRqanqckS6FjQhaJ.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - IbTRonYxXklhvfcVxmUcyxPYd.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުށަހަޅައިދިން ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތް ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - AMArcSn47bYXO1LrW07bqQc8E.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުށަހަޅައިދިން ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތް ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - 8fsc1jEzLACMIAbVpGttQAxyP.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުށަހަޅައިދިން ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތް ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - v9pvDXWhzz6x5CJ1nmlomEK6d.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - J4lzIHLyJ0Pw6auPirWp9L3Rb.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - kbQQ7D78NKHg8DvUdAuQZjxU3.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - kKjzOfBBH6qn8aSWK0QvcAMWw.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - ESJcf7kFc1DEV4fTTR4SFVPTx.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - eDBagk7sYnZxAPEvg8zgw40hM.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - hx57pMlK9LdxRG0YdqQ5bdwh7.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - KKcnjYQoq4EBtqn821x2ePoHN.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - HGS5u1U2WevWf7xb0eEvOPX5X.JPG
29 ޖުލައި 2022: މާލެ، ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ---- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު