One Photos - qi1algd5VrvQUr8MYe6UWGuii.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން އިއުލާންކުރުމަށް މާގިރި ހޮޓެލްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސްގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި އަލްޝާލީ ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުން ބަދަލުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - QNgOjQuRG2mRdJrLRzdNuk3aA.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން އިއުލާންކުރުމަށް މާގިރި ހޮޓެލްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސްގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުން ބަދަލުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 675238GxPrUZ46gX2ppH55OtD.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން އިއުލާންކުރުމަށް މާގިރި ހޮޓެލްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސްގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުން ބަދަލުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 7Uyesz4sKwH0CEWWKafTyVmlX.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން އިއުލާންކުރުމަށް މާގިރި ހޮޓެލްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސްގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުން ބަދަލުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - DJ1DnhtDhBjxzbnrZheYCFGQL.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން އިއުލާންކުރުމަށް މާގިރި ހޮޓެލްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސްގެ އޮފިޝަލް ހޯސްޓްގެ ގޮތުގައި އާދަރަން ހުދުރަންފުށި ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުން ބަދަލުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - RfeZc7yFf5Tj1kzZhULB6Fyui.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން އިއުލާންކުރުމަށް މާގިރި ހޮޓެލްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުން ބަދަލުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - YIMi6OLeKAHWVwqgc2wOYRhn1.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން އިއުލާންކުރުމަށް މާގިރި ހޮޓެލްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސްގެ އިންޝުއަރަންސް ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުން ބަދަލުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - rOgbQBMghhdjcYfJzfbLTnYsy.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން އިއުލާންކުރުމަށް މާގިރި ހޮޓެލްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސްގެ ބެވަރޭޖް ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި ކޮކާ ކޯލާ ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުން ބަދަލުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - SSrx1naWWiNbwfAehRDUgciFM.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން އިއުލާންކުރުމަށް މާގިރި ހޮޓެލްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސްގެ ހޮސްޕިޓޭލިޓީ ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި މާގިރި ހޮޓެލްސް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުން ބަދަލުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 2VJFMxPjAyNmQ2BEm5CxkVUv5.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން އިއުލާންކުރުމަށް މާގިރި ހޮޓެލްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސްގެ ސަޕޯޓިން ޕާޓްނަރުގެ ގޮތުގައި ޕްރިންޓްލެބް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުން ބަދަލުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - RLbWcjkQ3HYfHFzVXVGInkZ1u.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން އިއުލާންކުރުމަށް މާގިރި ހޮޓެލްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސްގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ވަން އޮންލައިން ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުން ބަދަލުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް
One Photos - qefI7pswFbPmuCQv8cPnIm9dJ.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން އިއުލާންކުރުމަށް މާގިރި ހޮޓެލްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސްގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ދައުރު ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުން ބަދަލުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - qbLmDhmZUmygoypuN8NgnTaWw.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން އިއުލާންކުރުމަށް މާގިރި ހޮޓެލްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސްގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް އަދަދު ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުން ބަދަލުކުރަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - vnXI7x8gptcZBZl4YnftDpDeW.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - lclDXbtFMXYIwCMI3WaCVUHrV.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - p8i0xmNhWfR09cLPrwJkL4l4G.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - Ey60bJa1BR8iq0muyBDK7d8R8.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސް އިންތިޒާމުކުރާ ހައިރައިޒްގެ ރައީސް، އިސްމާއިލް ހަމީދު (ހައިރައިޒް އިއްސެ) --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - yTImw0Z9ID99ryLyRXapLWH8w.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސް އިންތިޒާމުކުރާ ހައިރައިޒްގެ ރައީސް، އިސްމާއިލް ހަމީދު (ހައިރައިޒް އިއްސެ) --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - bduc5y4E2TTduVSdAxAgKROuX.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސް އިންތިޒާމުކުރާ ހައިރައިޒްގެ ރައީސް، އިސްމާއިލް ހަމީދު (ހައިރައިޒް އިއްސެ) ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - nUEw8TiM4l0qqepHSWjJ5PG5d.JPG
21 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސާޓާ 2022ގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ސްޕޮންސަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެވޯޑްސް އިންތިޒާމުކުރާ ހައިރައިޒްގެ ރައީސް، އިސްމާއިލް ހަމީދު (ހައިރައިޒް އިއްސެ) ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު