One Photos - oPbu3XcEcAD3Z0mnTsGO6TxMZ.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ދަރިވަރުނުްނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - UhnFRyPAbj9sIgSc1Cld0Pgmq.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ދަރިވަރުނުްނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - YVSqfHy9gmRH6hrIJCbaYqnea.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ދަރިވަރުނުްނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - O9UiaizVMxU7Dw29p4OKR4t8t.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ދަރިވަރުނުްނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 9dLCWlkzDDxzhxF8RkHIeyiWs.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ދަރިވަރުނުްނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - DialyFOmt1MNyX0es6k39XtR0.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ދަރިވަރުނުްނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - cccqdjd7LrNlidHKVJNJG1Oz7.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - WoCb2qrzNwHo6Bz0m6LM3uQkp.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - pWIv3TDnspDkNXzbLYqOb83i6.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދަރިވަރުނުްނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - GDcBJaWX6kumW0605wpH1TMZl.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދަރިވަރުނުްނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - T0Ngbp14eqBFI5nqXAEIuGtIG.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދަރިވަރުނުްނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - CHnWTFImfygxBbOnI0Vd1GfX3.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދަރިވަރުނުްނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - wEG902j30wQPuopGlKgR6S42G.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދަރިވަރުނުްނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - VBdyH3NKiYZzU28QdBCqaqlNU.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބަރާހިމް ހަސަން ވަހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - jFfCNVPpxIY9cS9YO8b5ySya5.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - n3Oy35mdLeZnSZKmEK5n9JFmP.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
One Photos - fp1e6I7DgEwx9HZj34q61aiaz.jpg
19 ޖުލައި 2022: މާލެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ސްކޮލާޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސޮކްލާޝިޕް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް