One Photos - 1RwpWsmrKVhbXdm2Bm6SaBmXx.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 5eIvYlwQ8gDE5Jd7ZfsP1TA40.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ty7IIupX5PaXQKqKVMDM2aehR.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ސަން ސިޔާމް ގްރޫޕުގެ ޗެއާމަން އަދި މޯލްޑިވްސް ޑެވަލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ)ގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް މުހައްމަދު --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - oPogDoKB6pbS8O7UY097nGdB7.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފަޒްނާ އަހުމަދު --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - s13ct68RS2kFuUmvHEx5ZSDhz.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - e6ni6o4GRmGEyjYeq5VZ7N2GH.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - xo3wyQrQ6dCXq86EvnpER7KLw.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - Q5oiDRmmWn5lxxytirouXVnqP.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - uRuaCyktbrguqRmbZ80dNcrZb.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - urs0X4b1C5TumAdw5kZIVDJWX.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 9QLCWJMwm1HB5R5YAmR2yb7tD.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 058DQgYDDykoshPYR8l8dGAdT.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - xsIVolU7bWjWgXpoTjlEX0fRr.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - kV2v0fTAvEHE28pDBiVkqPQ5m.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - YUGSavwgXQ6co6jQ8LZCBNSDQ.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - PKZHg8crRULzl2SsiBLvhIUtM.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - zZoyKa01pxrp2or8C3cMgjuix.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - OQkALkY5Z5u8vtUBEpVo3azQy.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - vWGWYY0QfTd3V6MVf3u8P6LLI.jpg
17 ޖުލައި 2022: ކުޑަބަނޑޮސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެއް ބާނީ އަދި މަޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޗަމްޕާ ހުސައިން އަފީފް ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް