One Photos - kJc5Nru3QcQwSHwl6a0bvgsQU.JPG
13 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - qz6lu6kttdc3ErmN6wpxxLHth.JPG
13 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - nMAqEBsRwqILHC10vQQ2rHBam.JPG
13 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jrfQYibONqafO0MQoLv2ig1AR.JPG
13 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - QY25GjkVojH5H0MRBJuK8HHr2.JPG
13 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - emqpw3xrOvswuQhvxvSyymVUZ.JPG
13 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - m7FM0ZPn3dGiFfrfZBe8F0o7P.JPG
13 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - z6SaR1sxCv1U7GgrlyuQkbAnV.JPG
13 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - doe4tpk31QzTCRIf6sYnSBYjj.JPG
13 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8a460PlQPtlROwXAJ8S4v05z9.JPG
13 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - KlmPdHwH6qDUgtS95YnKJhXS8.JPG
13 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - kgIzqc64mF3cczUVlvkG2bzDE.JPG
13 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ztN6r0ND714kfksgj7LMICaN8.JPG
13 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - hF4P4aXUBjRF6ZyrbOFNeEiKd.JPG
13 ޖުލައި 2022: މާލެ، ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފިއްލަވައިގެން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން