One Photos - xocfYsFwz6xE6nN0gZD0XO0ZP.jpeg
11 ޖުލައި 2022: ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިނާގައި ތިބި ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - oJWYhFJ7QsV3DvrRYHcbO7zx6.jpeg
11 ޖުލައި 2022: ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިނާގައި ތިބި ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ii0LXzUA1j4cSFMfIzkdsLhp6.jpeg
11 ޖުލައި 2022: ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިނާގައި ތިބި ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - HtSpMsUxtdJ3EnZU4ag3mzEqZ.jpeg
11 ޖުލައި 2022: ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިނާގައި ތިބި ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - n8trGMNFgSYSdmOXVH4mg1XBU.jpeg
11 ޖުލައި 2022: ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިނާގައި ތިބި ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - cbqo4PiREC8ovZjaDGFBTa0Bh.jpeg
11 ޖުލައި 2022: ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިނާގައި ތިބި ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - cAxCaYCr6UkQp7ddXClQr05VO.jpeg
11 ޖުލައި 2022: ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިނާގައި ތިބި ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - IoFDN2dHxBOk5V11G44ms63w6.jpeg
11 ޖުލައި 2022: ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިނާގައި ތިބި ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - t14oqIgZ8UrLraPbcfJcZ8il2.jpeg
11 ޖުލައި 2022: ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިނާގައި ތިބި ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް