One Photos - ZI2hKBCr5i5MbdXsmmEnFxXeW.JPG
5 ޖުލައި 2022: މާލެ، ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެއް އޮތް ކަމަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ބަންދުކޮށް ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވުން: އެކަމުގައި އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް ސިފައިން ފަހުން ވަނީ ބުނެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - I46rF8XQfwks6PGII2vVe6vZc.JPG
5 ޖުލައި 2022: މާލެ، ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެއް އޮތް ކަމަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ބަންދުކޮށް ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވުން: އެކަމުގައި އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް ސިފައިން ފަހުން ވަނީ ބުނެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - ULocdTEVJAvkEnT0YVTcKI4T6.JPG
5 ޖުލައި 2022: މާލެ، ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެއް އޮތް ކަމަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ބަންދުކޮށް ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވުން: އެކަމުގައި އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް ސިފައިން ފަހުން ވަނީ ބުނެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - PZbUltRDfTj7pxwEKHUXXyVwn.JPG
5 ޖުލައި 2022: މާލެ، ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެއް އޮތް ކަމަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ބަންދުކޮށް ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވުން: އެކަމުގައި އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް ސިފައިން ފަހުން ވަނީ ބުނެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - HZuubjmQnH6pKKLfgVT6iA1LN.JPG
5 ޖުލައި 2022: މާލެ، ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެއް އޮތް ކަމަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ބަންދުކޮށް ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވުން: އެކަމުގައި އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް ސިފައިން ފަހުން ވަނީ ބުނެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - olS3TH3atz0atCzC9TXdPuNqE.JPG
5 ޖުލައި 2022: މާލެ، ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެއް އޮތް ކަމަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ބަންދުކޮށް ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވުން: އެކަމުގައި އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް ސިފައިން ފަހުން ވަނީ ބުނެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 7SRZEqb9caXhhzS3rniwh5aFA.JPG
5 ޖުލައި 2022: މާލެ، ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެއް އޮތް ކަމަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ބަންދުކޮށް ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވުން: އެކަމުގައި އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް ސިފައިން ފަހުން ވަނީ ބުނެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - cx93imGmizC3R7V29iTQ79af2.JPG
5 ޖުލައި 2022: މާލެ، ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެއް އޮތް ކަމަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ބަންދުކޮށް ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވުން: އެކަމުގައި އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް ސިފައިން ފަހުން ވަނީ ބުނެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 6cajR3jh5zecC4xFOnGhj9nOF.JPG
5 ޖުލައި 2022: މާލެ، ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެއް އޮތް ކަމަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ބަންދުކޮށް ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވުން: އެކަމުގައި އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް ސިފައިން ފަހުން ވަނީ ބުނެފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން