Close
One Photos - GL0MJaDctmhWPJX5dwEMXPVkJ.JPG
20 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯގެ "ހަމަ ހިޓާޗީ" ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - uo4QiR9Oyyv2IZQuyPF5NCflZ.JPG
20 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯގެ "ހަމަ ހިޓާޗީ" ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - liYXQuz3RPFHowTsx2zv9PMlh.JPG
20 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ހުސެން އަމްރު ރަޝާދު "ހަމަ ހިޓާޗީ" ޕްރޮމޯޝަން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - FLZLjBBopNyhteApGG13Al7rZ.JPG
20 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ހުސެން އަމްރު ރަޝާދު "ހަމަ ހިޓާޗީ" ޕްރޮމޯޝަން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4bZKj98w0VvzIL2XSdSyfQgRY.JPG
20 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯގެ "ހަމަ ހިޓާޗީ" ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Cc0SH3htqru3hxLybobI8ukKx.JPG
20 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯގެ "ހަމަ ހިޓާޗީ" ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - dX2m7hs3UlFCsCdt8b8nq7gcZ.JPG
20 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯގެ "ހަމަ ހިޓާޗީ" ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން