One Photos - 5mLZkCzify35Tiqv1UCEtehWt.JPG
09 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯއިން "ތުއްތު ދަރިފުޅު" ފޮތް ނެރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މި ފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ ޑރ. އަބްދުﷲ ނިޔާފުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - 7V1PRzOqHCXwAyWImTFyXY2As.JPG
09 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ހުސެއިން އަމްރު އާއި ޑރ. އަބްދުﷲ ނިޔާފް "ތުއްތު ދަރިފުޅު" ފޮތް ނެރުއްވައިދެއްވަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - vMSh78UHnAK2cRwEJIdXC5f67.JPG
09 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ހުސެއިން އަމްރު އާއި ޑރ. އަބްދުﷲ ނިޔާފް "ތުއްތު ދަރިފުޅު" ފޮތް ނެރުއްވައިދެއްވަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - dpBxE2E2dbJXYNOgaqlondTgp.JPG
09 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ހުސެއިން އަމްރު އާއި ޑރ. އަބްދުﷲ ނިޔާފް "ތުއްތު ދަރިފުޅު" ފޮތް ނެރުއްވައިދެއްވަނީ--- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - gt76A4u4EjM6Dcj11iz0XGydd.JPG
09 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯއިން "ތުއްތު ދަރިފުޅު" ފޮތް ނެރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ފޮތް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީވި ޑޮކްޓަރު އަބްދުﷲ ނިޔާފު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - t9BmvcGwaZVGrwIKfpyYHI0Y2.JPG
09 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯއިން "ތުއްތު ދަރިފުޅު" ފޮތް ނެރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ފޮތް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީވި ޑޮކްޓަރު އަބްދުﷲ ނިޔާފު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - 4LUUQKW4fNzYp43ZQSob8B03m.JPG
09 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯއިން "ތުއްތު ދަރިފުޅު" ފޮތް ނެރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެސްޓީއޯ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ހުސެއިން އަމްރު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - bmA5XJWiwI6RJtzD3bHsygPaC.JPG
09 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯއިން "ތުއްތު ދަރިފުޅު" ފޮތް ނެރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެސްޓީއޯ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ހުސެއިން އަމްރު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - pAUHc6pz2yiFWo7KtJGvlm7L1.JPG
09 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯއިން "ތުއްތު ދަރިފުޅު" ފޮތް ނެރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - XwUJAJYbEOW8GXmCUgvpVaMNA.JPG
09 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯއިން "ތުއްތު ދަރިފުޅު" ފޮތް ނެރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު
One Photos - 20mryZbVgIWt8W8GVxL98lvC8.JPG
09 ޖޫން 2022: މާލެ، އެސްޓީއޯއިން "ތުއްތު ދަރިފުޅު" ފޮތް ނެރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހްމަދު