One Photos - wAHAXosQOoYtH6of3ydKzyh1z.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - hqOONpnWDfE35rE5a33x5zAGq.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - A0Diu6K9iQUULpIviqYEd6yMJ.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - CR6nHzKLfULhMUKz6aa06b7EQ.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - NK1du1ulmIuh7hBfTCil84a1H.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - jqnZIaW4uENvHsaoswcs70xlL.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - MyvIoEfrTQadkY0f2VOXV0sw5.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - UGRpqikmfV3H0osaAJup0ehsf.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 2QS7LFN8Nu6d1hox3PwWkXSRg.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - yv8TVqLJQ332NFjwdEBGYHqKl.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - qC2nK92cAWCTwEAzb3NeJxpBf.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - rnz4bMZ0EeQBsyfmm3SnF1M4q.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - LnRGWxUUdDpBNqp9kR8efAh42.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 8tXtZnOkRYrswDyDo8CHLSCka.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - wvLkVlm7Eu63RlgeLR0EAGK3A.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު
One Photos - 0VQUKbUrQDDxK2wKhmW3znYZ5.JPG
17 މެއި 2022: މާލެ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމުގެ މަސަތްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ: ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ތަޅާލުމަށްފަހު މިތަނުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފައި --- ވަން ފޮޓޯ: ހުމާމް އަހުމަދު