One Photos - gfyRggFcYmsRosMDibdmoVed3.JPG
24 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ގިތެޔޮ މިރުސް ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 350-200 ރުފިޔާއަށް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Yjq3ejkR4UsiRZtuUiQ75tQtO.JPG
24 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ފެޝަން ފުރުޓް ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 70-80 ރުފިޔާއަށް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - XZt3BJJRvwsxNueNoVDUk4KaT.JPG
24 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ދޮން އަނބު ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 80 ރުފިޔާއަށް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - I89WP16rdLLVzaKuRYCuSSAEg.JPG
24 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ލުނބޯ ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 50 -55 ރުފިޔާއަށް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - fo2bMxwNBMAzcdE4sIiJHj0yh.JPG
24 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ކެރެޓް ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 25 ރުފިޔާއަށް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 8SPsc6OAFCAHTWiVagaoWVTYn.JPG
24 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ތޮޅިމިރުސް ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 80 ރުފިޔާއަށް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - JX2pbL62PvVz9crJlZ2zUmw3T.JPG
24 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ކޮޕީފަތް ބޮނޑިއެއް ލިބެންހުރީ 10 ރުފިޔާއަށް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - deWcOgq0eUSfiwVnQfiYHs8YN.JPG
24 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 60 ރުފިޔާއަށް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Phtw38qGVCP6ER09Tk7ueFbue.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ބަޓާނާ ބަރަބޯ ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 50 ރުފިޔާއަށް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - pk42yvdx5V9DyJeYaB2P7lQKK.JPG
24 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ހިކަނދިފަތް ބޮނޑިއެއް ލިބެންހުރީ 10 ރުފިޔާއަށް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9x6QHOyTzj8YIx8cGwK7wlX4w.JPG
24 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ކަނޑުމަސް ލިބެންހުރީ 50ރ - 35ރ ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - attdMJzx2Nax2y6j3RqmLP8H8.JPG
24 އޭޕްރީލް 2022، މާރުކޭޓުގައި މިއަދު ކަންނެލި ހުރީ 65ރ - 70ރ ކިލޯއެއް ---- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން