One Photos - 8ycyzrsIgP0WqjSh0xqA4J04p.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ބޭރު ތޮޅިމިރުސް ހުރީ 80 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - gvyUohhmJK8pBIEgiGvyeZmFx.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ފެޝަން ފުރުޓް ހުރީ 80-130 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - AiY98o135wBCKonYhbYJ2IOrZ.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ކޮޕީފަތް ލިބެން ހުރީ 10 ރުފިޔާއަށް ބޮނޑިއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Z83fScjdyjJNFLX7zmoFEOTSu.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ލެޓިއުސް ލިބެން ހުރީ 50 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - OTjJqBJEieBgiZquuudAFKbn7.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ލޮނުމެދު ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 40 ރުފިޔާއަށް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 03np1jcen4tVSdOZapiplyJG9.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ކިއުކަންބާ ލިބެން ހުރީ 30 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Ymen1yEqPoh4ve8mQcywNqzSe.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު އަނބު ލިބެންހުރީ 100ރ އާއި 80ރ ކިލޯއެގެ ރޭޓުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - h7pEN8syd4LjGZZur1GYbFmIE.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ބަށި ލިބެންހުރީ 60 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - UCzf5JczR4yvsxWNN2CCbAiqU.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ލުނބޯ ލިބެންހުރީ 60 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - USnfA0lcqSesYR0MLZMoJzWZr.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ކެޕްސިކަމް ލިބެންހުރީ 65 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - LBmWxun6SyrvInIqX3tWMPYoo.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ފޭރު ލިބެންހުރީ 80 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - J2xTrtT6AyUwpg3uv7VYQmSw2.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ދޮންކެޔޮ ލިބެންހުރީ 60 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 9x6QHOyTzj8YIx8cGwK7wlX4w.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ކަނޑުމަސް ލިބެންހުރީ 30 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - zGSIbzf44U9uoTbPixxuf2yWD.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ރިއްމަސް ލިބެންހުރީ 20ރ އައް 2 މަސް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - mCaYrek3S2iPkemqjLEfNYYYH.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ހިކަންދިފަތް ބޮނޑިއެއް ލިބެންހުރީ 10 ރުފިޔާއަށް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 364Ltqaco0WmVJIRlWKtFa5qI.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު މިރުސް ލިބެންހުރީ 400ރ އާއި 300ރ ކިލޯއެއް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - MSx63QOCNtCxqzdedeCEmkOU8.JPG
21 އޭޕްރީލް 2022: މާލެ، ބާޒާރުގައި މިއަދު ބޮޑު ރަތްމަހެއް ލިބެންހުރީ 450ރ އާއި 150ރ ދެމެދުގައި --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން