One Photos - 3G1aRXtVEfou5Df1PWNiQZ0Kr.jpg
2 ނޮވެންބަރު 2021: ގްލާސްގޯ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ކޮމަންވެލްތް ލީޑާސް އެޓް ދަ ވޯލްޑް ލީޑާސް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - BbQZuUXrN1m7NhXCdlkdUWF42.jpg
2 ނޮވެންބަރު 2021: ގްލާސްގޯ، ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ޖަޒީރާ ރަށްރަށުގެ މޫސުން ދެނެގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ވަށްމޭޒު ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - sFRnG85KErALBAz1tTXekICA5.jpg
2 ނޮވެންބަރު 2021: ގްލާސްގޯ، ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ޖަޒީރާ ރަށްރަށުގެ މޫސުން ދެނެގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ވަށްމޭޒު ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - s4meIGgjljkzuGINn4Z7QNjO7.jpg
2 ނޮވެންބަރު 2021: ގްލާސްގޯ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ޖަޒީރާ ރަށްރަށުގެ މޫސުން ދެނެގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ވަށްމޭޒު ބައްދަލުވުމުގައި --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - eNSoKprytQVGm8ES85e5hyDZi.jpg
2 ނޮވެންބަރު 2021: ގްލާސްގޯ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ޖަޒީރާ ރަށްރަށުގެ މޫސުން ދެނެގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ވަށްމޭޒު ބައްދަލުވުމުގައި --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - CKzqPpElB0oAChw8D1iWAbJKI.jpg
2 ނޮވެންބަރު 2021: ގްލާސްގޯ، ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކޮމަންވެލްތް ލީޑާސް އެޓް ދަ ވޯލްޑް ލީޑާސް ސަމިޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އަތާއި އަތް ޖައްސަވައި ސަލާމް ކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 35du8ODW5d5MjXU3CEe7mfv3t.jpg
2 ނޮވެންބަރު 2021: ގްލާސްގޯ، ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ކޮމަންވެލްތް ލީޑާސް އެޓް ދަ ވޯލްޑް ލީޑާސް ސަމިޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓާރޭޒް ސަލާމް ކުރައްވަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 7OFj8tajsH6anuLCGjYg42MnM.jpg
2 ނޮވެންބަރު 2021: ގްލާސްގޯ، ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ކޮމަންވެލްތް ލީޑާސް އެޓް ދަ ވޯލްޑް ލީޑާސް ސަމިޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - ecVBjEpIstqfUZtPubZkqY5dN.jpg
2 ނޮވެންބަރު 2021: ގްލާސްގޯ، ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކޮމަންވެލްތް ލީޑާސް އެޓް ދަ ވޯލްޑް ލީޑާސް ސަމިޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - 1rxTqA8YrxeoK1AsATjCFNShV.jpg
2 ނޮވެންބަރު 2021: ގްލާސްގޯ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ކޮމަންވެލްތް ލީޑާސް އެޓް ދަ ވޯލްޑް ލީޑާސް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - xji1VVEkq2puKgTf00Mj1Opxq.jpg
2 ނޮވެންބަރު 2021: ގްލާސްގޯ، ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ކޮމަންވެލްތް ލީޑާސް އެޓް ދަ ވޯލްޑް ލީޑާސް ސަމިޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް