One Photos - 65PAPTqcJf6gMpPO5IjNrAiWj.jpg
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - uzMTOmGuSpsDL7aLp5DCvSq58.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކުރުނބާއެއް 20ރ އާއި 25ރ އާ ދެމެދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - pxsaHOsHNPCHh3pZRqvGUYAPj.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ފޭރު ކިލޯއެއް 70ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Ae1maVYSTQz7deE3iTNkWWGpg.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ޖަނބުރޯލު ކިލޯއެއް 80ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - rgEAcfyvGrG49KZRcG82M8PJP.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ދިވެހި އަނބު ކިލޯއެއް 100ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - PhdG82swTTGpFwDXqJqgYx3hZ.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ފެޝަންފުރުޓް ކިލޯއެއް 65ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 0lVgutslHtxf7CXAY6JBfrcNQ.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ބޭރު އަނބު ކިލޯއެއް 150ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - kE4SAw875OsJAhrZET2smBxcI.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކުރުނބާ ފުޅިއެއް 100ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - VDe6YXwXVq3VTZHTsTuG4thLZ.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކެރެޓު ކިލޯއެއް 25ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Ow382GoPUB0RHDWMDG7cX2sDW.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ލުނބޯ ކިލޯއެއް 30ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jeoGPUOUej2l4E3NwLj6N8QPj.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކޮޕީފަތް ބޮނޑިއެއް 10ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 1Z34WRrHa2wAZPGjuKa3Fz9cW.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކާއްޓެއް 20ރ އާއި 10ރ އާ ދެމެދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZnTQmFGMutwSShUOVLtyZa9Sj.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކުއްޅަފިލާ ފަތް ބޮނޑިއެއް 10ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 7wfniGiLVghe0OFBRedbi7XvN.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: އަލަނާސި ގަނޑެއް 35ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - TbaTsxZcF187jgKfAQsWHYVeH.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ތޮއްޑޫ މިރުސް ކިލޯއެއް 200ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - y7BRMtaOTLMvHFC0bVOwggqLf.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ގަބުޅިއެއް 20ރ އާއި 30ރ އާދެމެދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - LTRJRWgccRT2WeW3IfYN1agaq.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ލާމު މިރުސް ކިލޯއެއް 170ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - JEHve0uLzl1WP0U6KgaW65osG.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ދޮންކެޔޮ ކިލޯއެއް 40ރ އާއި 70ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - sP4sFO4Zu4RsrHPeLmuW34q7V.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް 150ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - mmpaQGraPHBsIx1DQc6uJxoku.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް 100ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - UsgoYPnTm8d4TsJjDbgc50Uh6.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ބަނބުކޭލެއް 40ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - pSSULOMzJrdMyNiLFbwbPspax.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކިއުކަމްބާ ކިލޯއެއް 40ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - EAUfvko8fk9KxKebBEZzOK1yC.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަރާ ކިލޯއެއް 20ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - tZM0QA8WFvZFk3CGoinKEqZ6I.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއް 35ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 1PvQ4u9AtaRycHVR6rAHzlQ8U.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަންނެލި ކިލޯއެއް 35ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - WS3om1eyHfCK65Gbjp9qOYQjB.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ރިއްމަސް 20ރ އަށް ފަސް މަސް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Fefga4qcH08MKOh2F4pC4kXfj.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ހަނދި 200ރ އަށް ކިލޯއެއް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - LSmeXHsFtrwG5Lot9PTsS3zU9.JPG
21 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ރެހި 35ރ އަށް ޖޯޑެއް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް