One Photos - PjAHfrBxWmS6klOjhXzmwWYWY.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - CC91ftDjwqCacvV0hWmzP0SuP.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ޖަނބުރޯލު ކިލޯއެއް 70ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - FPhgrsOT726dOZy0phSeZEnxQ.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ދިވެހި އަނބު ކިލޯއެއް 100ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - BTzoy4vEqQuXVuPnpOdavoSyO.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ފެޝަންފްރުޓް ކިލޯ އެއް 70ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - emowXWNJq9ScqiRUfFs18ZYAc.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކުރުނބައެއް 25ރ އާއި 35ރ އާ ދެމެދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 3LwQth2CIbfUCTRtFueFjVKhv.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަންކުން ފަތް ތިން ބޮނޑި 10 ރުފިޔާއަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - G8P5mSUOQITtBu5X7WPNfAdG8.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކުއްޅަފިލާ ފަތް 25ރ އަށް ދެބޮނޑި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - lGV0VmZOBEE7vf0GucRim7dYG.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ލެޓިއުސް ކިލޯ އެއް 130ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 0m5nN1D6aJfu1KcBf0OxCWYYA.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކޮޕީފަތް ބޮނޑިއެއް 10ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - CcCUHeAHGGgZxs6GXtJZB9X8m.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ތޮއްޑޫ މިރުސް ކިލޯ އެއް 250ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - DiGqPRGleJB2tl8HJznYmiEUr.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ބަނބުކޭލެއް 50ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 0iuLn0fLMhb9jFLA2sbH2pvJ8.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކާއްޓެއް 5ރ އާއި 20ރ އާ ދެމެދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - xICCIWEXMaizGZKdxSoJHv1iA.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ގަބުޅިއެއް 20ރ އާއި 25ރ އާ ދެމެދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - tD2VMq73lonkxiIMIeRlYPpTO.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ފޭރު ކިލޯ އެއް 75ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - FyEsXwgsQAG5JaC56x1PJ5GB8.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ލުނބޯ ކިލޯ އެއް 40ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 7uZAw9HTM86jMKrb4iTpxFIva.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކެރެޓު ކިލޯ އެއް 25ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jnc1Dc1ahoqWHCT2LtE2rw61N.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަރާ ކިލޯ އެއް 20ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KG2NsFpIA3DBLXz476nROlhOt.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ލާމު މިރުސް ކިލޯ އެއް 150ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 4ETIa36LjXEeG78OaxmjuBrEJ.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކިއުކަމްބާ ކިލޯއެއް 50ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 4cn7ObGAMHnASyo5HULEKACxg.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް 190ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ef8GWAsbL3Njt7GIdIBuxMktu.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަނޑުމަސް ކިލޯ އެއް 35ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Y5rqVooRqbIoAxzoMz9wlNqTD.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަންނެލި ކިލޯ އެއް 35ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ySV9vid4QFAfbmd2D5IUSAYI7.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ދޮން ނޫމަސް 20ރ އަށް 4 މަސް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - FRqg5b3Iz2OLJdk01ashQhT35.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ރިއްމަސް 20ރ އަށް 5 މަސް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - U9g3wnrqSf05uNsbFtxzDKLUb.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ރަތްމަސް ބޮޑު 150ރ - 300ރ ކިލޯ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Yfeu1WmtZmctojXwkrCiChN1N.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ހަނޖެއް 150ރ އަށް ކިލޯއެއް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - hKRAqfXYQuIebbxILtVSxV5N3.JPG
20 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: މުށިމަސް 20ރ އަށް 4 މަސް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް