One Photos - 1FlFA7UgsSQcie7KNZRfSuy2M.jpg
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - r43wBpBlwggRqWuDSDSLeOtUF.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ދިވެހި އަނބު ކިލޯއެއް 100ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 5i6Put5DTdv7STJAH0SN5wyaz.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ޖަނބުރޯލު ކިލޯއެއް 80ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 98b9B61LOM5Q8R1vmi6VWMH50.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް : ކުރުނބައެއް 20ރ އާއި 30ރ އާ ދެމެދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - WTTBCh9Um1yyaLqPAx0nOpOMh.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ދޮންކެޔޮ ކިލޯއެއް 50ރ އާއި 70ރ އާ ދެމެދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - N9HyuANoOdXSaQbFNZpvRrpyA.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ފޭރު ކިލޯއެއް 80ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - yq2gwKh4okVnKkJWpQ3yGNIMn.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކޮޕީފަތް ބޮނޑިއެއް 10ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - S1dq1mUr9zYj29qMPWwub1qFH.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް 140ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - synpaEBwLad781ZnKTpEDaN5o.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކުއްޅަފިލާ ފަތް ދެ ބޮނޑި 25ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - mqiHBuPsXll9C1RUmOmchKTvn.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ބަނބުކެޔޮ އެއް 80ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - SxY27TnStGP2y7tfvYJnCZikP.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ލާމު މިރުސް ކިލޯއެއް 250ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - MuUTRPtmJ3TO35hSBT9Nrq0Yx.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކެރެޓު ކިލޯއެއް 25ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - gX74pdjj0xMqYlQnnuxy8pS6h.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ލުނބޯ ކިލޯއެއް 35ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - fpHmwntPNWtPoqaEJtYLyvBUU.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކިއުކަމްބާ ކިލޯއެއް 50ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - yvPccP5DfONUlIG6u0RFNf7yL.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ގަބުޅި އެއް 20ރ އާއި 25ރ އާ ދެމެދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KIyC0izbs1xHFa8ksiAXxrTyc.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކާއްޓެއް 20ރ އާއި 10ރ އާ ދެމެދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - UT6kD299YNKkIE1MIbPzrTas8.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަރާ ކިލޯއެއް 25ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Ydji0vJvtctidJd1Ehd7yAQ40.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް 200ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - kQ27Ekfj1jiCeruDka0vpwd81.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ތޮޅި މިރުސް ކިލޯއެއް 330ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ZKnQiYXmgzEdXWYGtoXSCX6pU.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަންކުން ފަތް ތިން ބޮނޑި 10ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 0Vs6oZxB5PvtwnruhvYUpjlVF.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: އަލަނާސި ގަނޑެއް 45ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - fv6jOWbO599PnyCTZ1II3Mefz.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއް 35ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - f4kBLFxW9qT4D07TLRJMQkMEb.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ކަންނެލި ކިލޯއެއް 40ރ އަށް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 97678OcSp1gmXsPNRRNgfakIC.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ރިއްމަސް 20ރ އަށް 5 މަސް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - I6SxH24W86MmIqH4LFCNMpHh6.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ދޮން ނޫމަސް 20ރ އަށް 4 މަސް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - NGV7NnDuTRQEFdxwVH3V2zKNa.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: މުށިމަސް 20ރ އަށް 3 މަސް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - NGVNdYEiMKanZLSjoJrYUnAyN.JPG
19 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ހުރި ގޮތް: ރަތްމަސް ބޮޑު 100ރ - 300ރ ކިލޯ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް